دادگاه دستگير شدگان سقز در پشت درهای بسته


ترچمه و نکثیر از ائتلاف بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، بهمن ١٣٨٣- ژانويه ٢٠٠٥


بروکسل ۲۴ ژانويه ۲۰۰۵ تارنمای ICFTU

اعتراض ICFTU به دومين داگاه ۷ فعال جنبش مستقل کارگری در سقز، متهم به برپايی مراسم اول ماه مه ۲۰۰۴ در سقز(استان کردستان ) ، که پشت درهای بسته برگزار شد.

تصادفی نيست که اولين دادگاه آقای برهان ديوانگر در روز ۲۵ دسامبر ۲۰۰۴ در دادگاه انقلاب سقز برگزار شد و دادگاههايی که بنا بود در همان روز تشکيل شود در تاريخهای متفاوتی برگزار گردیده اند. اين مسئله مانع از شرکت ناظران بين المللی دراين دادگاهها است . آقای محسن حکيمی روز ۱۶ ژانويه محاکمه شد و دادگاههای آقايان محمود صالحی ، محمد عابدی پور و جلال حسينی برای روزهای ۱، ۶ و ۱۴ فوريه تعيين شده است. دادگاه آقای اسماعيل خودکام که بنا بود روز ۱۱ ژانويه برگزار شود به تعويق افتاد.

ICFTU بطورمکرر خواهان ويزا برای ناطران بين المللی بوده که بتوانند در اين دادگاهها شرکت کنند، اما پاسخی به اين درخواستها دريافت نکرده است. در عوض دولت ايران اجازه داده است دو دادگاه اول بدون رعايت اصول پايه ای پيرامون چنين دادگاههايی برگزار گردند.

بنا به منابع ICFTU در دادگاه برهان ديوانگر حتی به او اجازه داده نشد که آخرین دفاع خود را ارائه کند. فراتر از اين مدافعين معتقدند مقامات شهادت های دروغين عليه آنها ساخته اند۰ آقای گای رایدر در نامه ۲۹دسامبر ۲۰۰۴ خود به رئيس جمهور خاتمی، خواست خود مبنی بر پايان بخشيدن بر اين دادگاهها را تکرار کرد و مسئله موقعيت کارگران ايران را در مذاکرات با بازار مشترک پيرامون تجديد روابط بازرگانی اقتصادی ايران با اين بازار در ۱۲ ژانويه مطرح نمود. همچنین او نوشت که سه هفته پيش بود که ICFTU به تهديد و آزار نمايندگان انتخابی در حين اعتصاب کارگران نساجی کردستان در سنندج اعتراض کرد .کارگران اين کارخانه موفق شدند کارفرما را مجبور به عقب نشينی نمايند و ICFTUمطلع شده است که اين توافق در حضور نمايندگان ورزات اطلاعات بدست آمده است.

در دفاع از فعاليتهای ICFTU ، آقای جان مانکس ، دبير اول کنفدراسیون اتحاديه های سراسری اروپا توجه کميسيون اروپا را به شرايط کارگران ايران جلب کرد . او تاکيد کرد که پايبندی ايران به معيارهای کار جهانی در مذاکرات کميسيون تجاری .اقتصادی اروپا با ايران بايد رعايت شود و از بيانيه کميسيون مبنی براينکه بهبود روابط اقتصادی . بازرگانی بايد با بهبود روابط سياسی همزمان باشد دفاع کرد. او همچنين از کميسیون اروپا خواست که برای تسهيل ورود ناطران بين الملی دادگاه فعالين کارگری سقز دخالت کند.

ICFTU قبلا اعلام کرده است که نگران موارد بيشمار اعتراضات کارگری و سرکوب اين اعتراضات است و اشاره کرده است که اکنون يکسال از کشتار کارگران دهکده خاتون آباد در استان کرمان ميگذرد. ICFTU شکايتی عليه دولت ايران مبنی بر نقض حق اتحاديه های کارگری پيرامون آزادی برپايی گردهمايی مبنی بر اصول سازمان ملل برای برپايی چنين اجتماعاتی اقامه کرده است.

ICFTU نماينده ۱۴۸مليون کارگر متشکل در ۲۳۱ سازمان وابسته در ۱۵۰کشور است.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com