ادامه بازداشت رئيس اتحاديه شرکت واحد
(اتوبوسرانی تهران و حومه)

دبير اول ICFTU


٦ ژانويه ٢٠٠٦


آقای محمود احمدی نژاد
رئيس جمهور جمهوری اسلامی ايران
خيابان فلسطين . چهار راه آذربايجان
تهران . جمهوری اسلامی ايران
فاکس ۹۸۲۱۶۶۴۸۰۶۶۵
۹۸۲۱۶۴۹۵۸۸۰
٦ ژانويه ٢٠٠٦

رئيس جمهور گرامی
من قبلا در روز ۲۶دسامبر 2005 پيرامون دستگيری تعدادی از فعالين سنديکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد) به شما نامه نوشتم اکنون بار ديگر در اعتراض به ادامه بازداشت مسول اين سنديکا، منصور اصانلو به شما نامه مينويسم.

ما خوشحاليم که اکثر فعالين اتحاديه کارگری که روزهای ۲۲و ۲۵ دسامبر دستگير شده بودند روز ۲۸ دسامبر آزاد شدند. با اينهمه تداوم بازداشت منصور اصانلو در بخش امنيتی زندان اوين (بخش ۲۰۹ ، جايی که زندانيان متهم به مسايل سياسی در آن نگه داری ميشوند) غيرقابل پذيرش است .

كنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد كارگري خصوصا نگران تندرستی آقای اصانلو ميباشد. طبق اطلاعاتی که به ما رسيده است ايشان بيماری قلبی دارند و دستگيری شان درست در زمانی صورت گرفته که بنا بود به زودی تحت عمل جراحی چشم قرار گيرند. با اينهمه مطلع شديم که تا کنون جز همسرشان که روز ۲ژانويه ملاقاتی داشته ،هيچکس اجازه ملاقات با ايشان را نداشته است. حتی وکيل مربوط به پرونده قبلي ايشان، آقای خورشيد اجازه ملاقات با ايشان را نداشته است و در نتيجه ايشان عملا بدون وکيل هستند.

علاوه بر اين فدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد جهان مطلع شده است که اعضای اين سنديکا تحت فشارهای بی موردی قرار گرفته اند. حساب بانکی شان بسته شده است و پرداخت دستمزدشان متوقف گرديده است۰ فراتر از آن، شايعاتی مبنی براينکه دولت مصمم است اعضای سنديکا و آقای اصانلو را تحت پيگرد قرار دهد، رايج هستند۰ اين مسئله اذيت و آزار ناروا براعضای اتحاديه‌ای است که در پی اعمال فعاليت هايی است که در سطح بين المللی فعاليتهای اتحاديه ای مجاز شمرده ميشوند.

بنا به گزارشهايی که به كتفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد رسيده است، آقای اصانلو با تعدادی اتهامات روبرواست مانند «ارتباط با سازمانهای سياسی اپوزيسيون در خارج از کشور» و اتهامات امنيتی ديگری مانند سازماندهی قيام مسلحانه . او همچنين متهم شده است که «با يک قدرت خارجی در ارتباط بوده و از آن کمک مالی ميگرفته است» . ما نتوانستيم ليست کامل اتهامات ايشان را با تاييد وکيلشان بدست آوريم، چرا که ايشان هنوز وکيل ندارند۰ با اينهمه بر اساس اطلاعاتی که به ما رسيده است ، درک روشن ما اين است که اتهامات وارده در رابطه با فعاليتهای بين لمللی اتحاديه ايشان وارد شده است. در گذشته نيز، مقامات ايرانی از روابط بين لمللی فعالين کارگری و اجتماعی استفاده کرده اند تا آنها را وادار کنند به توطئه با قدرتهای خارجی اعتراف کنند.

با اينهمه ، چنين اتهاماتی کاملا بی‌اساس هستند و بايد تاکيد کرد که دستگيری آقای اصانلو با اعتراض شديد کارگران و اعضای اتحاديه های کارگری و جامعه مدنی در داخل ايران روبرو شده است. روز ۲۹دسامبر ۲۰۰۵ ، همسر آقای اصانلو در مصاحبه ای گفته بود که بنا به اظهارات يکی از قضات ، آقای راسخ متين، همسرش در ۴روز آتی آزاد خواهد شد- اما اين مسئله عملی نشد. در نتيجه روز ۲ ژانويه چندين هزار تظاهر کننده به استاديوم آزادی تهران رفتند و در دفاع از آزادی او شعار دادند. قبل از آن ، روز اول ژانويه چند صد نويسنده شناخته شده، دانشجو و فعالين کارگری و تعدادی از اعضای پارلمان نامه سرگشاده ای به دولت نوشته در آن خواهان اجرای مصوبه های سازمان جهانی کار و آزادی آقای اصانلو شدند.

تداوم آزار رهبران سنديکا واحکام شديد صادرشده عليه فعالين جنبش کارگری در پی دادگاه سقز در سال ۲۰۰۵ باعث شده كنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد كاگري به اين نتيجه غير قابل اجتناب برسد که ما با صحنه جديدی از اختناق عليه فعالين مستقل و آزاد کارگری در ايران روبرو هستيم. يکی از خصوصيات نگران کننده اين وضعيت اين است که هر تماس با اتحاديه‌های بين‌الملی چون سازمان ما ويا حتی سازمان جهانی کار، قابل تنبيه است. سنديکای کارگران شرکت واحد در ميان اتحاديه هايی‌است که مستقيما به سازمان جهانی کار شکايت کرده بود و در دادگاه سقز ملاقات يکی از مدافعان باهيئت نمايندگی كنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد كارگري که به ايران سفر کرده بود، عليه او مورد استفاده قرار گرفت.

حق همکاری با اتحاديه‌های بين‌الملی كارگري يکی از اساسی ترين پايه‌های همبستگی اتحاديه ای است و اصل آزادی اجتماعات از اين حق دفاع ميکند. همانگونه که من بارها، از زمانی که شما به رياست جمهوری رسيده ايد يادآوری کرده ام، ايران به خاطر عضويتش در سازمان جهانی کار موظف است اين اصول را رعايت کند. در نتيجه بار ديگر به شما شديداً تاکيد ميکنم دستورات لازم به مقامات قضايی و امنيتی کشور خود صادر کنيد تا منصور اصانلو و ديگر فعالين کارگری که در بازداشت هستند را فورا آزاد کنند و کليه اتهامات عليه فعالين کارگری سقز را برداشته و احکام صادره را لغو کنند. در پايان ، من همچنين به شما تسريع ميکنم از مقامات بخواهيد حسابهای بانکی مسدود شده اعضای سنديکا را باز کنند و پرداخت کامل حقوق اين کارگران را تضين نمايند و د ر آينده از سركوب فعالين مستقل کارگری و سازمانهايشان خود داری کنند.

چنانچه الگوی جديدی از اختناق شديد عليه فعالين کارگری ريشه گيرد ، تصوير بين الملی کشور شما بيش از اين لکه دار خواهد شد و محکوميت آن توسط اتحاديه های کارگری جهان ادامه خواهد يافت.

منتظر اقدام سريع و قاطع شما در اين موارد هستم.

با احترام
دبير اول

ترجمه و تکثير از: اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران
info@workers-iran.org


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com