اعلامیه در باره اوضاع جاری ايران

کمیتهُ مرکزی سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان


تیر ١٣٨٨- جون ٢٠٠٩


اعلام نتايج مضحکهُ انتخابات رياست جمهوری رژیم اسلامی سرمايه در ایران، با واکنش، انزجار و اعتراض عمومی مردم مواجه شد. پروسۀ انتخابات و رویدادهای پس از آن، بر متن و زمينۀ عينی بنيادی تری استوار است که نه حاصل به ميدان آمدن جناح به اصطلاح رفرميست رژيم و مجادلۀ آن با بخش ديگری از حاکميت و در نهايت ماجرای "انتخابات" بل حاصل بحران سیاسی و اقتصادی و انزوای بین المللی است که رژیم اسلامی در منگنۀ آن گرفتار آمده است. پایه های مادی جنبش اعتراضی کنونی مردم ايران بر پايۀ اين بحران نظام سرمايه داری در گسترۀ جهانی استوار می باشد. هرچند که از بدو به حاکميت رسيدن رژيم اسلامی در ٣٠ سال قبل تلاش و پيکار برای رهايی از شر قوانین ضدانسانی مبتنی بر شرع اسلامی، لغو مجازات اعدام، برابری زن و مرد، آزادی زندانیان سیاسی، رفاه عمومی و آزادی های مدنی در وجوه معينی ادامه داشته است.

پروسۀ انتخابات و سرانجام تحولات منبعث از آن یکبار دیگر صحت و حقانيت ارزيابی و پیشگوئی جریانات کمونیست و کارگری مبنی بر تحمیق سیاسی مردم ایران و نیز اینکه نباید نسبت به هيچ يک از جناحهای اين رژيم جنایتکار متوهم بود را به اثبات رسانيد.

اعتراض عظیم کارگران، زنان، جوانان وقاطبهُ آزادیخواهان در ایران در این بحبوحه نشان میدهد که دیگر نفرت مردم از رژیم اسلامی دوران عروج خود را برای خلاصی از نکبت اسلام سیاسی، می پیماید. تجارب تاریخی این واقعیت مسلم را به اثبات رسانده که هیچ استبداد وخونتای فاشیستی ولو با هر سبعیتی هم که شده، نمیتواند در برابر ارادهُ آزاد انسان تاب مقاومت بیاورد. دیکتاتورها میروند و مردم آزادیخواه تاریخ واقعی شان را رقم می زنند.

سازمان سوسیالیستهای کارگری درحالیکه نفس چنین مضحکه يی بنام انتخابات، که در آن رأی و ارادۀ مردم تجلی نمی يابد را مردود می شمارد و در صف عظيم کمونیستها و تمام آزادیخواهان ایران، جنایات، فجایع و سرکوب لجام گسختۀ مردم توسط رژیم اسلامی و نهادهای سرکوب و تحميق آن را به شدت محکوم نموده و همبستگی قاطع انترناسیونالیستی اش را در پایان بخشیدن به این حکومت ضد بشری، اعلام میدارد.

سرنگون باد جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!

زنده و مستدام باد انترناسيوناليسم پرولتری!

کمیتهُ مرکزی سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

20 جون 2009www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com