اطلاعيه ي جمعي از کارگران  ايرانخودرو در مورد اعتصابات در شركت ايرانخودرو

جمعي از كارگران ايرانخودرو


ارديبهشت ١٣٨٨- می ٢٠٠٩


استخدام رسمي همه كارگران خواست اصلي ماست

دوستان و همكاران گرامي

اينك اعتصاب آغاز گشته است.چرخهاي توليد از حركت باز ايستاده است براي موفقيت و پيروزي متحدانه  ويكپارجه به صف اعتصابيون سالنهاي پرس و شاتل و مونتاژ

دوستان كارگر

همه كارگران در ايرانخودرو بايد استخدام رسمي بشوند

قراردادهاي موقت بايد لغو شوند

كار در سالنهاي توليد با ماهيت دايم هيچ توجيهي ندارد.بعداز اين همه مبارزه براي لغو قراردهاي موقت حالا مديريت مجبور شده است كارگران پكيجي را به قراردادخود شركت ايرانخودرو دربياورد.بايد اين امتياز شامل حال همه كارگران پكيجي شود نه حدود 2000 نفر ، با كمال تاسف مديريت اعلام كرده است كه كارگران سالن پرس كه در پيمانكاري جي پي آي مشغول بكارند شامل اين بخشنامه نمي شوند براي همين دوستان كارگر در سالنهاي پرس دست به اعتصاب زده اند آنها روز سه شنبه جلو دفتر نجم الدين جمع شده و دست از كار كشيده اند.كارگران پرس در شمالي ترين گوشه شركت همچون كارگران سالن شاتل و سالن مونتاژ تنها راه رسيدن به خواسته هايشان اعتصاب را انتخاب كرده اند

ما ضمن پشتيباني از خواست بر حق اين كارگران از همه دوستان كارگر مي خواهيم كه دوستان اعتصابي را تنها نگذارند واگر لازم باشد همه باهم چرخهاي توليد را متوقف خواهيم كرد اجازه ندهيم ما كارگرانرا از همه ديگر جدا كنند

دوستان كارگر

 قراردادي شدن كارگران پكيجي  يك گام به جلو است ولي كافي نيست خواست ما استخدام رسمي همه كارگران قرارداد موقت در خود شركت است .

زنده باد مبارزات بر حق كارگران ايرانخودرو

آگاهي ،مبارزه واتحاد تنها رمز پيروزي است كارگر متحد همه چيز

كارگر متفرق هيچ چيز

جمعي از كارگران ايرانخودرو

23ارديبهشت 88

http://khodrokar.blogfa.comwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com