محمد عبدى پور محاکمه شد

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


١٨ بهمن ١٣٨٣ - ٦ فوريه ٢٠٠٥


محمد عبدى پور يکى از ٧ نفر دستگير شده اول ماه مه سقز امروز، يکشنبه ١٨ بهمن در شعبه يکم دادگاه انقلاب سقز که برياست قاضى طيارى بود محاکمه شد. اتهامات محمد عبدى پور هوادارى از کومه له، شرکت در مراسم غير قانونى اول ماه مه سقز، عضويت در شوراى برگزارى اول ماه مه، دعوت از مردم براى شرکت در مراسم روز کارگر و پخش اعلاميه آن و شرکت در مراسم روز کومه له عنوان شد.

بعلاوه زندانى بودن وى در سال ١٣٧٨، هنگامى که نماينده کارگران بود، بمدت ٧٥ روز در انفرادى و به جرم هوادارى از کومه له و هچنين زندانى بودن ١٣ روزه وى در سال ٨٢ نيز در دادگاه مطرح شد.

محمد عبدى پور اتهامات مطرح شده را پوششى براى توجيه بازداشت خود براى کوشش در برگزارى روز کارگر دانست که کلا اجازه برگزارى آن داده نشد. پس از آن دو وکيل محمد عبدى پور خانمها محدود و محمدى از موکل خود دفاع کردند و کليه اتهامات موکل وى را رد کردند.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

١٨ بهمن ١٣٨٣ - ٦ فوريه ٢٠٠٥


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com