دادگاه برهان ديوانگر برگزار نشد

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


٢٢ مهر ١٣٨٣ - ١٣ اکتبر ٢٠٠٤


دادگاه برهان ديوانگر که قرار بود امروز، چهارشنبه ٢٢ مهرماه در سقز برگزار شود به تعويق افتاد. برهان ديوانگر ششمين نفر از ٧ نفر دستگيرشده اول ماه مه سقز است که دادگاهش به تعويق افتاده است.

بنابه گزارشى از سقز، مقامات قضايى علت تشکيل نشدن دادگاه را مشغول بودن مقامات قضايى به ايجاد دادسرا در سقز اعلام کرده اند. بنا به همين گزارش دادگاه برهان ديوانگر به پنجم ديماه موکول شده است. مطابق اعلام قبلى مقامات قضايى، روز شنبه ٢٥ مهر دادگاه هادى تنومند برگزار خواهد شد.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

٢٢ مهر ١٣٨٣ - ١٣ اکتبر ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com