احضار دستگيرشدگان اول ماه مه سقز به دادگاه

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


چهارشنبه ١٠ تير ١٣٨٣ - ٣٠ ژوئن ٢٠٠٤


طبق اطلاعات دريافتى تاکنون ٤ نفر از دستگيرشدگان اول ماه مه سقز که با قرار وثيقه آزاد شده بودند برگه احضار به دادگاه دريافت کردند. بنابه اين گزارش طى چند روز اخير جلال حسينى، محمد عبدى پور و برهان ديوانگرد و امروز، ٤ شنبه ١٠ تير، محمود صالحى برگه حضور در دادگاه براى روز سوم شهريور را دريافت کردند.

اين گزارش حاکى است در برگه احضاريه ها، اتهام "تجمع غيرقانونى" که هنگام بازجويى ها در زندان مطرح ميشد وجود ندارد و اين کارگران به همکارى با "کومه له" متهم شده اند.

دستگيرشدگان اول ماه مه سقز که در دوران بازداشت خود ١٠ روز اعتصاب غذا کردند در تمام بازجويى ها، خود را از تمام اتهامات وارده مبرا دانستند، تمامى اتهامات را قاطعانه رد کردند و هيچکدام را نپذيرفتند. انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى همه مدافعان جنبش کارگرى و آزاديخواهان را فرا ميخواند تا به کمک و يارى دستگيرشدگان اول ماه مه سقز برخيزند. محمود صالحى، خود نوع کمک و يارى مورد نياز دستگير شدگان را براى آمادگى هنگام رفتن به دادگاه اعلام کرده است. وى پس از آزادى از زندان و در بخشى از نامه مورخ ٣١ ارديبهشت ١٣٨٣ به گاى رايدر دبيرکل کنفدراسيون اتحاديه هاى کارگرى آزاد نوشته است: "آن زندان و اين وثيقه تنها بخاطر مراسم بزرگداشت روز جهانى ما بر ما تحميل شد. حال تصور کنيد که مبارزه ما براى تحقق حق تشکل مستقل از دولت و حق اعتصاب چه قيمتى مى تواند داشته باشد. ما در مسير چنين مبارزه اى به حمايت همه جانبه تر هم طبقه هايمان در جهان نياز داريم. ديدار من و آقاى محسن حکيمى که بعنوان مترجم همراه من بود با هيئت کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى کارگرى آزاد، تلاش ما کارگران سقز براى راهپيمايى در اول ماه مه و نيز زندانى شدن ما موجب تجديد برقرارى ارتباط ما با جنبش جهانى طبقه امان از طريق شما گرديد. ما اين تجديد ارتباط را گرامى مى داريم.

در خاتمه لازم مى دانم توضيح دهم که ما بخاطر رهايى از زندان وثيقه مورد اشاره را پذيرفته و عنقريب محاکمه خواهيم شد. براى پيروزى در اين محاکمات به وکلاى مجرب و نيز پشتيبانى مادى و معنوى شما احتياج خواهيم داشت. اما نتيجه هر چه باشد ما مبارزات خود را براى تحقق مطالباتمان و بويژه حق تشکل مستقل از دولت و حق اعتصاب ادامه خواهيم داد و توقع پشتيبانى همه جانبه تر از تشکلهاى کارگرى در سطح جهان را داريم."

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

چهارشنبه ١٠ تير ١٣٨٣ - ٣٠ ژوئن ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com