دادگاه دوم دستگيرشدگان اول ماه مه سقز

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


١٤ فروردين ١٣٨٤ - ٣ آوريل ٢٠٠٥


دادگاه دوم ٧ نفر دستگيرشده اول ماه مه سقز روزهاى پانزدهم و شانزدهم فروردين (فردا و پس فردا) برگزار ميشود.

در روز دوشنبه پانزدهم فروردين (٤ آوريل) دادگاه دوم سه نفر از آنها، محسن حکيمى، هادى تنومند و اسماعيل خودکام و در روز سه شنبه شانزدهم فروردين (٥ آوريل) دادگاه دوم ٤ نفر بقيه، برهان ديوانگر، محمد عبدى پور، جلال حسينى و محمود صالحى برگزار ميگردد.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

١٤ فروردين ١٣٨٤ - ٣ آوريل ٢٠٠٥


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com