تظاهرات کارگران شهر سقز مورد يورش قرار گرفت


انجمن کارگرى جمال چراغ‌ويسى - اول مه ٢٠٠٤

در روز شنبه يازدهم ارديبهشت ١٣٨٣، برابر با اول ماه مه ٢٠٠٤، صدها زن و مرد کارگر و مردم حق‌خواه به دعوت «شوراى اول ماه مه» در خيابانهاى شهر سقز، يکى از شهرهاى استان کردستان در غرب ايران، در بزرگداشت روز جهانى کارگر رژه رفتند. شورا مدتها پيش از اين روز از مقامات حکومت خواسته بود تا مکانى براى برگزارى مراسم روز جهانى خود در اختيار کارگران بگذارد، اما با جواب سربالاى کار بدستان رژيم در شهر مواجه شده بود. در نتيجه «شوراى اول ماه مه» خيابانهاى شهر را براى نمايش و برگزارى مراسم اول ماه مه انتخاب ميکند. صفوف منظم کارگران حرکت خود را بطور مسالمت آميز شروع ميکنند، اما حدود ساعت ٥ بعدازظهر مورد حمله مامورين مسلح قرار ميگيرند. در اين حمله ٤٠ تا ٥٠ نفر از کارگران و از جمله محمود صالحى و محسن حکيمى، دو تن از چهره‌هاى سرشناس جنبش کارگرى ايران و سيد جلال حسينى، از رهبران محلى کارگرى، دستگير ميشوند. مامورين سپس به منزل محمود صالحى ريخته و ضمن ايجاد رعب، تفتيش خانه و بهم ريختن اموال کامپيوتر و مقدارى اسناد را ميبرند.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى ضمن محکوم نمودن عمل ددمنشانه عوامل رژيم جمهورى اسلامى در شهر سقز خواستار آزادى بدون شرط و فورى دستگير شدگان است. ما از سازمانهاى کارگرى و حقوق بشرى ميخواهيم ضمن ابراز انزجار از حمله مامورين مسلح رژيم به کارگران بيشترين تلاش خود را در جهت آزادى فورى و بدون قيد و شرط افراد دستگير شده بکار گيرند. ما تفصيل اين خبر و ساير خبرهاى مربوط به برگزارى مراسمهاى اول ماه مه در کردستان را بعداً به اطلاع ميرسانيم.

انجمن کارگرى جمال چراغ‌ ويسى
اول مه ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com