کليه دستگيرشدگان اول مه سقز بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد گردند

انجمن کارگرى جمال چراغ‌ ويسى


١٥ ارديبهشت ١٣٨٣


طبق آخرين اطلاعات رسيده محمود صالحى و محسن حکيمى از همان روز دستگيرى در اعتراض به بازداشت خود اعتصاب غذا کرده اند. طبق همين اطلاعات مامورين مسلح رژيم هنگام حمله به کارگرانى که روز اول ماه مه (برابر با ١٢ ارديبهشت) در بزرگداشت روز جهانى خود تجمع کرده بودند محمود صالحى را ددمنشانه بباد کتک ميگيرند. در نتيجه‌ى اين اعمال وحشيانه عينک محمود صالحى ميشکند و لبش پاره ميشود. او با شعار زنده باد روز همبستگى جهانى طبقه کارگر از خود دفاع ميکند. مامورين رژيم پس از مدتى از ميان دستگيرشدگان ٧ نفر را در بازداشت نگهداشته و بقيه را آزاد ميکنند. دستگيرشدگان اعتراض کنان از مامورين ميپرسند آنها را به اتهام ارتکاب چه جرمى بازداشت کرده‌اند. آنها ميپرسند که آيا برگزارى روز جهانى کارگر و شرکت در راهپيمائى آن جرم است؟ آنها خواستار ميشوند که بلافاصله و بدون قيد و شرط آزاد شوند. مقامات رژيم بجاى دادن پاسخ به پرسشها و درخواست منطقى رفقا شروع به تهديد و تحقير ميکنند که جواب شايسته خود را دريافت ميدارند.

در همان روز اول ماه مه وقتى خانم نجيبه صالح‌زاده، همسر محمود صالحى، بخانه برميگردد متوجه ميشود که مزدوران رژيم در غياب او و همسرش و در حاليکه تنها بچه‌هاى خردسالش در خانه بوده‌اند هجوم آورده و ضمن بهم ريختن خانه موجى از ارعاب عليه کودکان ايجاد کرده‌اند. او شديداً به آنها اعتراض ميکند. مامورين بى رحمانه به او حمله کرده و مضروبش مينمايند. پسر وى نيز که بدفاع از مادر خود بر ميخيزد مورد ضرب و شتم قرار ميگيرد. يکى از مزدوران محلى باسم علا کرمى در ميان مهاجمان بوده است.

روز ١٣ ارديبهشت خانواده دستگير شدگان در مقابل اداره اطلاعات سقز تجمع ميکنند و خواهان آزادى عزيزان خود ميشوند. شخصى بنام قاضى اکبرى بجاى پاسخ مناسب به درخواست منطقى معترضين به آنها توهين ميکند. وى مورد اعتراض شديد قرار ميگيرد.

مقامات اطلاعاتى و قضائى شهر پس از ناکامى در وادار کردن دستگيرشدگان به سکوت و دست کشيدن از اعتصاب غذا آنها را روانه سنندج ميکنند. دستگيرشدگان در سنندج نيز با همان روحيه عالى مامورين رژيم را در مقابل پرسشهاى خود قرار ميدهند و به دستگيرى خود اعتراض ميکنند. امروز (سه شنبه) کاربدستان از دستگيرشدگان ميخواهند که ضامن معتبر و وثيقه آماده کنند تا آزاد گردند. دستگيرشدگان ميپرسند پيش از هر چيز مامورين بايد توضيح دهند که آنها را به اتهام ارتکاب کدام جرم دستگير کرده‌اند؟ آنها ميگويند اول ماه مه روز همبستگى جهانى طبقه کارگر است و آنها حق خويش ميدانند که بزرگداشت آنرا بهر شکلى که خود مناسب بدانند برگزار کنند.

امروز يعنى ١٥ ارديبهشت خانواده دستگير شدگان به سنندج ميروند تا خبرى از عزيزان خويش بدست آورند، اما مامورين طبق معمول آنها را سر ميدوانند.

ما ضمن ستايش از روحيه مبارزاتى و عالى رفقاى دستگير شده بار ديگر خواهان آزادى فورى و بدون قيد و شرط آنها هستيم.

انجمن کارگرى جمال چراغ‌ ويسى
١٥ ارديبهشت ماه ١٣٨٣


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com