ديدار خانواده ها با دستگير شدگان اول ماه مه سقز

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


يکشنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٨٣ - ٩ مى ٢٠٠٤


طبق اطلاعات رسيده امروز يکشنبه ٢٠ ارديبهشت برابر با نهم ماه مه، حدود ساعت ٢ به وقت ايران، خانواده هاى اسماعيل خودکام، محمود صالحى، محسن حکيمى، برهان ديوانگر، جلال حسينى، هادى تنومند و محمد عبدى پور که در مراسم اول ماه مه دستگير شدند، عزيزان خود را در زندان مرکزى شماره يک شهر سقز ملاقات کردند.

طبق همين اطلاعات دستگير شدگان امروز از سنندج به سقز برگردانده شده بودند. قبل از ملاقات قاضى پرونده، آقاى اکبرى، در جمع خانواده ها حاضر ميشود و با چهره اى دژم خطاب به زنان، مردان و کودکان مى گويد: "هيچ کس حق ندارد از وضع زندانيان و مخصوصا اعتصاب غذاى آنان خبرى به بيرون بدهد و گرنه بشدت مجازات خواهد شد." او در بخش ديگرى از سخنان خود مى گويد: هر کس با جمهورى اسلامى در افتاد ورافتاد. خيلى از دولتها خواستند به ما ضربه وارد کنند و نتوانستند، حالا از مشتى کارگر ناآگاه چه بر مى آيد." خانواده ها ناراحتى و اعتراض خود را به اين مقام قضايى بى خبر از دنيا نشان مى دهند و سپس به ديدار عزيزان خود مى روند.

ملاقات به مدت ١٠ دقيقه، از پشت شيشه و از طريق تلفن انجام شده است. طبق گزارش، وضع روحى زندانيان عالى است، اما وضع جسمى آنها بدليل ٩ روز اعتصاب غذا وخيم است. از ميان دستگير شدگان، محسن حکيمى، اسماعيل خودکام و برهان ديوانگر دچار خونريزى معده شده اند و کل آنها توان کافى براى صحبت نداشته اند. به همين جهت فرزندان آنها بهنگام ديدار بشدت گريه کرده اند. اما ساير اعضاى خانواده ها با احساس سربلندى از مقاومت زندانيان پشت تلفن رفته و با آنها صحبت کرده اند. دستگير شدگان اعلام کرده اند تا آزادى خود به اعتصاب غذا ادامه مى دهند و جز آزادى بدون قيد و شرط و وارد کردن هيچ اتهامى، چيز ديگرى را از مقامات قضايى نمى پذيرند، زيرا شرکت در مراسم روز جهانى کارگر حق مسلم آنهاست و مامورين امنيتى با دستگيرى، ضرب و شتم و خانه گردى موازين انسانى و بين المللى را نقض کرده اند. دستگير شدگان ضمن تقدير از تلاشهاى تاکنونى تشکلهاى کارگرى، خواهان افزايش فشار به مقامات ايران براى آزادى خود شده اند.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى
يکشنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٨٣ - ٩ مى ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com