حال دستگيرشدگان اول ماه مه سقز هر چه بيشتر روبه وخامت ميرود

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


دوشنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٨٣ - ١٠ مى ٢٠٠٤


زندانيان اول ماه مه سقز وارد دهمين روز اعتصاب غذاى خود شدند. حال آنها و مخصوصا وضعيت جسمى محسن حکيمى، اسماعيل خودکام و برهان ديوانگرد که دچار خونريزى معده شده اند داراى وخامت بيشترى است. امروز، دوشنبه، يکى از کارکنان دادگسترى سقز به خانواده هاى زندانيان گفته است که براى محمود صالحى و محسن حکيمى، هر کدام ٢٠٠ ميليون تومان و براى هادى تنومند، اسماعيل خودکام، جلال حسينى، محمد عبدى پور و برهان ديوانگرد هرکدام ٢٠ ميليون تومان قرار وثيقه تعيين شده است. هنوز به هيچ يک از زندانيان اجازه نداده اند تا با وکلاى خود ملاقات کنند. خانواده ها خواستار ملاقات با قاضى اکبرى شده اند تا علت آنرا بپرسند، اما قاضى نامبرده از ديدار با خانواده ها خوددارى کرده است. او همچنين اجازه نداده است تا اعضاى خانواده ها با عزيزان خود ديدار کنند.

ما بار ديگر همه مجامع کارگرى و حقوق بشرى را فراميخوانيم تا بر دامنه فشارهاى خود بر مقامات جمهورى اسلامى بيافزايند. طولانى ترشدن مدت حبس دستگيرشدگان اول ماه مه سقز تندرستى آنها را بيش از پيش به خطر مى اندازد. محمود صالحى، محسن حکيمى، برهان ديوانگرد، محمد عبدى پور، جلال حسينى، اسماعيل خودکام و هادى تنومند بايد بدون قيد و شرط و هر چه سريعتر آزاد شوند.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

دوشنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٨٣ - ١٠ مى ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com