اعتصاب غذا پايان يافت و جلال حسينى آزاد شد

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


سه شنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٨٣ - ١١ مى ٢٠٠٤

طبق گزارش دريافتى از سقز، زندانيان دستگير شده در اول ماه مه با اطلاعيه اى که امروز سه شنبه منتشر کردند و در زير آمده است به اعتصاب غذاى خود پايان دادند.

بر طبق همين گزارش، امروز جلال حسينى يکى از دستگير شدگان آزاد شده است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مسئولان محترم زندان مرکزى سقزنظر به اينکه عبداله صالحى به نمايندگى از طرف خانواده هاى امضا کنندگان زير و همچنين به نمايندگى از جامعه بيرون زندان از ما درخواست نمودند که به اعتصاب غذاى خود پايان دهيم ما ضمن حفظ حق اعتراض خود به بازداشت و رفتارهاى توهين آميزى که به ما شده است و به دليل اينکه اين خواست از جانب خانواده ها و جامعه بيرون از زندان از ما خواسته شده است ما امضا کنندگان زير پس از ١٠ روز اعتصاب غذا اين خواست را اجرا ميکنيم و در تاريخ ٢٢/٢/١٣٨٣ به اعتصاب خود پايان ميدهيم. تاريخ شروع اعتصاب غذا ساعت ٥ بعداز ظهر مورخ ١٢/٢/١٣٨٣ برابر با روز جهانى کارگر و خاتمه اعتصاب غذا ٧ بعد از ظهر ٢١/٢/١٣٨٣ و تاريخ پخش اين نامه ٢٢/٢/١٣٨٣.

امضا کنندگان:محمود صالحى، محسن حکيمى، برهان ديوانگرد، محمد عبدى پور، جلال حسينى، اسماعيل خودکام، هادى تنومند

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

سه شنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٨٣ - ١١ مى ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com