برگزارى اولين جلسه دادگاه دستگيرشدگان اول ماه سقز

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


ششم ديماه ١٣٨٣ - ٢٦ دسامبر ٢٠٠٤


پس از يک سلسله به تعويق افتادن دادگاه دستگيرشدگان اول ماه مه سقز، بالاخره روز شنبه (ديروز) پنجم ديماه ١٣٨٣ دادگاه برهان ديوانگر، يکى از دستگيرشدگان اول ماه مه سقز، برگزار شد.

اتهامات برهان ديوانگر در دادگاه هوادارى از کومه له و تجمع غيرقانونى عنوان شده است. برهان ديوانگر که به همراه وکيلش خانم مهشيد حداد در دادگاه حاضر شده بود به شکنجه و رفتار بازجويان خود در مدت بازداشت اعتراض کرد. خانم مهشيد حداد، وکيل وى، خواهان حضور ماموران وزارت اطلاعات در دادگاه براى اداى توضيحات شد و قاضى اکبرى اعلام کرد که ماموران وزارت اطلاعات نوشته اى به دادگاه ارائه خواهند داد. هنوز تاريخ جلسه دوم دادگاه اعلام نشده است.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

ششم ديماه ١٣٨٣ - ٢٦ دسامبر ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com