دستگیری فعالین کارگرى در کردستان محکوم است!

انجمن کارگری جمال چراغ ویسی


٨ اوت ٢٠٠٥


رفقای کارگر و مردم مبارز کردستان و ایران!

جنایتکاران اسلامی برهان دیوارگر، فعال کارگری در سقز دستگیر کرده اند!

طبق اطلاعات دریافتی انجمن کارگری جمال چراغ ویسی از سقز، برهان دیوانگر یکی از فعالین کارگری، توسط مامورین رژیم جمهوری اسلامی ایران دستگیر شد.

این دستگیری ساعت ٢ بامداد روز ٧ اوت ٢٠٠٥ و به شیوه ای مخفیانه صورت گرفت. طبق اخبار رسیده، مامورین رژیم از دیوار خانه برهان دیوارگر به داخل منزل هجوم می برند و ساعاتی بعد از دستگیری، او را به دادگاه تفتیش عقاید می برند.

این دستگیری بدنبال حمله جمهوری اسلامی به اعتراضات، تظاهرات ها و اعتصابات مردم کردستان ایران، در دفاع از حقوق انسانی و برای آزادی های سیاسی و اجتماعی مدنی، صورت گرفته است.

انجمن کارگری جمال چراغ ویسی، بار دیگر حمله به کارگران و مردم ایران به شدت محکوم می¬کند؛ تمام فعالین کارگری و سازمان های مدافع حقوق مدنی را فرامی خواند که به دستگیری برهان دیوارگر، اعتراض کنند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او شوند.

انجمن کارگری جمال چراغ ویسی، تمام امکانات خود را برای آزادی برهان دیوانگر و دیگر دستگیر بکار می¬گیرد.

انجمن کارگری جمال چراغ ویسی

٨ اوت ٢٠٠٥

www.akjamal.com

ajoman_kargarijamal@yahoo.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com