محسن حکيمى امروز محاکمه شد

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


٢٧ ديماه ١٣٨٣ - ١٦ ژانويه ٢٠٠٥


دادگاه غير علنى محسن حکيمى يکى از ٧ نفر دستگيرشدگان اول ماه مه سقز، امروز يکشنبه ٢٧ ديماه به اتهام هوادارى از کومه له و شرکت در تجمع غيرقانونى - تظاهرات روز کارگر - برگزار شد.

اکبرى، قاضى دادگاه با علنى بودن محاکمه مخالفت کرد در حاليکه يکى از پاسداران در دادگاه بود. با اعتراضات محمد شريف، وکيل محسن حکيمى، محاکمه تنها پس از اينکه پاسدار مربوطه جلسه دادگاه را ترک کرد، آغاز شد.

در محاکمه امروز، محسن حکيمى و وکيلش امکان ارائه آخرين دفاع را نيافتند.

دادگاه دستگيرشدگان اول ماه مه سقز بارها به تعويق افتاد و برهان ديوانگر اولين فردى بود که دادگاهش برگزار شد. پس از وى دادگاه اسماعيل خودکام و همچنين دومين جلسه دادگاه برهان ديوانگر به تعويق افتاد. محسن حکيمى دومين نفر از ٧ دستگيرشده اول ماه مه سقز است که محاکمه شده است.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

٢٧ ديماه ١٣٨٣ - ١٦ ژانويه ٢٠٠٥


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com