برگزارى دادگاه دوم محسن حکيمى

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


١٥ فروردين ١٣٨٤ - ٤ آوريل ٢٠٠٥


امروز دادگاه دوم و غير علنى محسن حکيمى يکى از ٧ نفر دستگيرشده اول ماه مه سقز برگزار شد و دادگاه هادى تنومند و اسماعيل خودکام به بعد موکول گشت.

در دادگاه دوم محسن حکيمى همان اتهامات دادگاه اول مطرح شد و وى و وکيلش، محمد شريف، مجددا تمامى اتهامات وارده را رد کردند.

در مورد محاکمه هادى تنومند و اسماعيل خودکام، قاضى با عنوان اينکه تاريخ دادگاه دوم آنها کتبا ابلاغ نشده است از برگزارى دادگاه سر باز زد.

بعلاوه قاضى با استناد به همين دليل اعلام کرد که فردا (سه شنبه شانزدهم فروردين) نيز دادگاه برهان ديوانگر، محمد عبدى پور، جلال حسينى و محمود صالحى برگزار نميشود اما وقتى محمود صالحى و برهان ديوانگر اوراق حاوى تعيين تاريخ دادگاه را به قاضى ارائه دادند، وى پذيرفت فردا دادگاه اين دو نفر برگزار شود.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

١٥ فروردين ١٣٨٤ - ٤ آوريل ٢٠٠٥


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com