جلال حسينى محاکمه شد

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


٢٠ بهمن ١٣٨٣ - ٨ فوريه ٢٠٠٥


دادگاه جلال حسينى يکى از ٧ نفر دستگير شدگان اول ماه مه سقز که قرار بود روز ٢٦ بهمن تشکيل شود به تقاضاى وکلاى وى امروز، ٢٠ بهمن و ٦ روز زودتر برگزار شد. خانمها، محدود و محمدى که براى شرکت در دادگاه محمد عبدى پور در ١٨ بهمن به سقز رفته بودند به علت برف سنگين و وضعيت بد جاده ها مناسب نديدند تا به تهران بروند و براى شرکت در دادگاه جلال حسينى در ٢٦ بهمن مجددا به سقز بازگردند. با موافقت قاضى طيارى، جلال حسينى امروز در يک دادگاه غير علنى محاکمه شد.

دادگاه محمد عبدى پور در ٢٠ بهمن از نظر وکلا وى و قاضى طيارى علنى قلمداد شد زيرا وکلا تقاضاى حضور کسى را نکرده بودند تا قاضى مخالفت کند. به همين دليل امروز تعدادى از دوستان و آشنايان جلال حسينى به محل دادگاه رفتند تا در جلسه دادگاه حضور يابند. با شروع جلسه دادگاه جلال حسينى که با سئوالات قاضى مواجه ميشود خواهان حضور دوستان و آشنايانش در جلسه ميگردد و قاضى آنرا به بعد از پايان سئوال و جوابها موکول ميکند. با پايان يافتن اين بخش از محاکمه، اجازه ورود به کسانى که پشت در بودند داده ميشود اما جلسه محاکمه ادامه پيدا نمى کند و پس از ١٥ دقيقه سکوت، قاضى با غيرعلنى اعلام کردن دادگاه از منشى خود مى خواهد تا حضار را از جلسه بيرون کند. بدين ترتيب جلال حسينى امروز در يک دادگاه غيرعلنى و به اتهام هوادارى از کومه له و شرکت در تجمع غير قانونى اول ماه سقز محاکمه شد.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

٢٠ بهمن ١٣٨٣ - ٨ فوريه ٢٠٠٥


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com