دادگاه جلال حسينى هم به تعويق افتاد

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


١٩ مهر ١٣٨٣ - ١٠ اکتبر ٢٠٠٤


دادگاه جلال حسينى يکى از دستگيرشدگان اول ماه مه سقز که قرار بود امروز، يکشنبه ١٩ مهر برگزار شود به تعويق افتاد. جلال حسينى پنجمين نفر از ٧ نفر دستگير شده اول مه سقز است که دادگاهش به تعويق افتاده است. مقامات قضايى علت به تعويق افتادن دادگاه را مشغول بودن قضات به تشکيل دادسرا در سقز اعلام کرده اند. تاريخ دادگاه جلال حسينى ١٥ آذر اعلام شده است.

بنا به همين گزارش تاريخ دادگاه محسن حکيمى که روز ١٤ مهر برگزار نشد به ٢ آذر موکول شده است. قابل ذکر است که مطابق اعلام قبلى مقامات قضايى سقز دادگاه برهان ديوانگر روز چهارشنبه ٢٢ مهر خواهد بود.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

5>١٩ مهر ١٣٨٣ - ١٠ اکتبر ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com