سالروز کومه‌له گرامى باد

انجمن کارگرى جمال چراغ‌ويسى


١٨ بهمن ١٣٨٣


در بيست و ششمين سالروز تاسيس کومه‌له و روز به خاک افتادن رفيق جانباخته محمد حسين کريمى بجاست از بزرگانى ياد کنيم که از جان خود مايه گذاشتند تا کارگر و مردم زحمتکش در کردستان مطرح و محترم شوند و رهبرانى از ميان خود بيرون دهند که امروز وجه جهانى دارند. شيوه کار اين بزرگان در ميان مردم محروم، انقلابيگرى، رزمندگى، فداکارى و نفرتشان از ستمکار و استثمارگر، سنتى است که هميشه بايد گرامى داشته شود. اما امروز که ديدگاه ليبراليستى و کهنه پرستى تلاش در پاک کردن آن سنتها دارد بايد بيشتر و گسترده‌تر آنها را يادآورى کرد و پاس داشت.

حزب کمونيست ايران و سازمان کردستان آن (کومه‌له) در عهد گلوباليزاسيون و سلطه نئوليبراليسم وظايف سنگينى را بعهده دارد. بورژوازى و هيئت حاکمه آمريکا براى حفظ تسلط خود مصمم شده‌اند تا خاورميانه را به زير رکيب کشند و بر چاههاى نفتش چنگ اندازند. آنها با خود جنگ، کشتار و تفرقه افکنى آورده‌اند که آثار زيانبار اوليه آن را در عراق مى‌بينيم. جز يک طبقه کارگر متحد و داراى ارتباط و نفوذ منطقه‌ اى و جهانى چه کسى ميتواند از مصائب کنونى و آنچه براى آيندگان تدارک ديده شده جلوگيرى کند.

طبقه کارگر در ايران و از جمله در کردستان در شرايط بسيار سخت و نا مناسبى در حال مبارزه‌اند. تحرکاتى براى ساختن تشکل، که نياز پايه‌ اى طبقه است، در ميانشان آغاز شده است. کومه‌له بويژه در کردستان ميتواند رهبران کارگرى را براى رفع موانع در جهت ايجاد تشکل رزمنده و سرعت بخشيدن به کارشان يارى بيشترى رساند. اينکار هم جنبش کارگرى و سوسياليستى را تقويت خواهد کرد و هم تحرکات سرنگونى طلبانه را.

سالروز کومه‌له گرامى باد.

انجمن کارگرى جمال چراغ‌ويسى،

١٨ بهمن ١٣٨٣


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com