اول مه، روز جهانى کارگر گرامى باد

انجمن کارگرى جمال چراغ ‌ويسى


٢٩ فروردين ١٣٨٤


اول ماه مه، روز جهانى طبقه کارگر، در دل فصل زيباى بهار فراميرسد. اين روز بهمه ما زنان و مردان کارگر تعلق دارد. در اين روز کليه تعلقات محلى، نژادى و ملى بکنارى گذاشته ميشود و يا بايد کنار گذاشته شود. به اين دليل ما اين روز را بهمه کارگران دنيا تبريک ميگوئيم. به لحاط تعلق سياسى ما خود را بخشى از آن نيروئى بحساب ميآوريم که با اساس جامعه سرمايه‌دارى يعنى استثمار مخالفت ميورزند و عليه آن مبارزه ميکنند. با اينحال در اين روز روى همبستگى طبقاتى و هويت کارگريمان تاکيد ميورزيم.

امروز سرمايه در سراسر دنيا در تاخت و تاز است. آزادانه به اکثر نقاط گيتى سرک ميکشد و هر جا که نيروى کار ارزان، بدون تامين و يا با حداقل تامين پيدا کند، هر جا امکان توليد و حمل و نقل بهتر پيدا کند همانجا قصد فرود و ورود ميکند. بانک جهانى، صندوق بين‌المللى پول و ناتو و نيروى نظامى آمريکا نيز پشتيبان اين حرکت آزاد سرمايه هستند. شرايط ناامن کار و دستمزد پائين کارگران در اکثر کشورها، مخصوصاً در چين و ويتنام و اندونزى و هندوستان و غيره که محل ورود سرمايه‌اند خود شاهدان اين وضعند. در اول ماه طبقه جهانى ما بايد با رسميت شناسى اين وضعيت تاسف انگيز بياد داشته باشيم که سرمايه‌داران جهانى و دولتهايشان خود دچار تفرقه‌ اى ژرف هستند. اين امر در کشمکش بين سرمايه‌هاى آمريکائى، اتحاديه اروپا، چين، ژاپن، خود را مينماياند. روسيه و هندوستان نيز در صف ورود به خط اول جبهه کشمکشها هستند. اگر دنيا به اينها واگذاشته شود آينده مهلکى در انتظار بشريت خواهد بود. پيش پرده اين اوضاع وحشتناک را کارگران و مردم محروم در عراق دارند تجربه ميکنند. طبقه ما که خاک شده بايد از زمين نيرو بگيرد و بار ديگر بپا خيزد، بر دستاوردها و تجارب جهانى خود اتکا کند و اجازه ندهد که سرمايه‌داران دنيا را بيش از اين به عقب ببرند.

سرمايه‌داران و دولت اسلامى سرمايه در ايران، با تمام جناحها و متفرعاتش و از آنجمله خانه کارگر و شوراهاى سلامى کار باشکال مختلف بجان کارگران افتاده‌اند. محروميتهاى قانونى نظير محروميت از حق اعتصاب و تشکل، بيکارى، کار موقت، کنترات سفيد، دستمزد ناچيز و پرداخت نشده، محيط ناامن کار مصيبتهاى زيادى بر طبقه ما تحميل کرده است. مقابله وسيعى را که زنان و مردان کارگر عليه توحش سرمايه در ايران به پيش ميبرند بدليل نبود تشکلهاى رزمنده کارگرى آن تاثيرات لازم را نداشته است. خوشبختانه رهبران گرايشهاى مختلف کارگرى دارند ميکوشند موانع سرراه را يک بيک بردارند و تشکلهائى بسازند که هيچ نيروى دولتى، کارفرمائى و غيرکارگرى توان دخالت در سياستگزاريها و اقدامات آنرا نداشته باشد. کميته پيگيرى با بيش از ٢٣٠٠ امضا شروع حرکتى است که گرچه بجاى اتکا به توان مبارزاتى توده کارگر به وزارت کار متوسل شده، اما بهر اندازه نياز و تمايلات کارگران راديکال را منعکس کند جاى خوشحالى است. گرايش ضد استثمار در ميان کارگران و رهبران شاخص آن نيز مشغول فعاليتهاى مثمر ثمرى هستند که اميد است نتايج آن بزودى معلوم گردد. اعتراض سراسرى به تعيين ١٢٢ هزار تومان حدااقل دستمزد ماهانه براى کارگران خود ميتواند اين حرکت را شتاب بخشد. اينها همه ميتوانند دستمايه‌ اى براى تقويت کيفيت مراسمها، سازماندهى بهتر آنها و فراهم آوردن امکان براى شرکت وسيعتر در اول مه امسال باشند. اين مراسمها با توجه به تناسب قوا ميتواند به اشکال مختلف پيش برود.

کارگران در کردستان نيز بخشى از جنبش سراسرى هستند و رهبران آن نه فقط در ميان کارگران بخشهاى ديگر ايران که در ميان تشکلهاى سراسرى کارگران جهان داراى نفوذ و اعتبار هستند و ميتوانند نقش شايسته خود را ايفا کنند. حرکت کارگران و مردم آزاده در اول مه ١٣٨٣ هجرى (٢٠٠٤ ميلادى) در سقز، دستگيرى هفت نفر از آنان و توجه بخش قابل زيادى از تشکلهاى کارگرى دنيا به آن زمينه را براى برگزارى هرچه وسيعتر اول ماه مه امسال فراهم‌تر کرده است. در کردستان زمينه براى برگزارى مراسم مستقل در شهرها فراهمتر ميباشد و ضرورى است رهبران کارگرى و فعالين اول مه بکوشند در اين روز شهرها را به تصرف خود گيرند.

روز همبستگى جهانى طبقه کارگر در اغلب کشورها روز روياروئى نيروهاى سرمايه و کار بوده و طبقه ما در اين کشاکشها بزرگانى را از دست داده است که يکى از آنها رفيق جانباخته جمال چراغ‌ويسى، سخنران مراسم اول ماه مه سنندج در سال ١٣٦٨ است. ما ياد همه جانباختن طبقه‌ کارگر در اين روز گرامى ميداريم.

انجمن کارگرى جمال چراغ ‌ويسى

٢٩ فروردين ١٣٨٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com