دادگاه محسن حکيمى نيز به تعويق افتاد

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


دوشنبه ١٣ مهر ١٣٨٣ - ٤ اکتبر ٢٠٠٤


دادگاه محسن حکيمى که قرار بود فردا، سه شنبه ١٤ مهر برگزار شود، به تعويق افتاد. مقامات قضايى علت تعويق دادگاه را مسافرت گووينى، قاضى پرونده، به سنندج اعلام کرده اند. پس از به تعويق افتادن دادگاه محمود صالحى، اسماعيل خودکام و محمد عبدى پور، محسن حکيمى چهارمين نفر از ٧ نفر دستگير شده اول ماه مه سقز است که دادگاه وى به تعويق مى افتد.

بنا به يک گزارش از سقز تاريخ دادگاه محمود صالحى هفتم آذر و دادگاه محمد عبدى پور دهم آذر تعيين شده است. همچنين در شهر سقز شايع شده که قرار است قاضى هاى پرونده دستگيرشدگان اول ماه مه سقز تغيير کنند و پرونده ها به قاضى هاى ديگرى سپرده شوند.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

دوشنبه ١٣ مهر ١٣٨٣
٤ اکتبر ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com