اعتصاب کارگران نساجى کردستان وارد چهارمين روز خود شد

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


٤ دى ماه ١٣٨٣ - ٢٤ دسامبر ٢٠٠٤


بر طبق اخبارى که از کارخانه نساجى کردستان بدست ما رسيده است، ٢ روز پيش بدنبال آنکه کارفرما اعلام ميکند که ٦ تن از کارگران قراردادى از کار اخراج ميشوند، کارگران در اعتراض به اين اقدام ضد کارگرى دست به اعتصاب ميزنند. اين اقدام کارفرما دهن کجى آشکار به خواست کارگران است که از همان ابتدا با تصميم کارفرما مبتنى بر اخراج کارگران قراردادى به اعتراض و مبارزه برخاستند.

در جريان اين اعتصاب کارگران با درس گرفتن از تجارب اعتصابات پيشين دو کميته تشکيل داده اند. کميته سازماندهى اعتصاب که امورات مربوط به سازمان اعتصاب را پيش ميبرد و کميته حمايت از کارگران اعتصابى که براى جلب حمايت کارگران بخش هاى ديگر و مردم آزاده شهر سنندج تلاش مى کنند. اين دو کميته در هماهنگى با هم و بطور علنى فعاليت هاى خود را پيش ميبرند. نامهاى ٥ تن از کارگران قراردادى که کارفرما اخراج آنها را اعلام کرده است به شرح زير است ١ - يداله جعفرى رمشتى ٢ - على خيرآبادى ٣ - زاهد نصيرى ٤ - شهرام چناره ٥ - محمد کالى.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى ضمن پشتيبانى از مبارزه و اعتصاب کارگران نساجى سنندج، از فعالين و پيشروان کارگرى در ديگر بخشها مى خواهد که به نياز کارگران نساجى سنندج پاسخ دهند و براى جلب حمايت و پشتيبانى هر چه بيشتر از کارگران نساجى سنندج تلاش کنند. همچنين از نهادها و سازمانهايى که امر خود را تقويت جنبش کارگرى قرار داده اند مى خواهيم که صداى اعتراض کارگران اعتصابى را هر چه رساتر منعکس کنند.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com