اعتصاب کارگران نساجى کردستان
پنجمين روز خود را پشت سر گذاشت

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


٦ دى ماه ١٣٨٣ - ٢٦ دسامبر ٢٠٠٤


همچنانکه در اطلاعيه قبلى به اطلاع رسانديم کارگران کارخانه نساجى کردستان در شهر سنندج در اعتراض به اخراج ٦ تن از کارگران قراردادى اين کارخانه از روز چهارشنبه ٢ ديماه ١٣٨٣ دست به اعتصاب زده اند. بنا به آخرين گزارشات دريافتى اعتصاب متحدانه کارگران نساجى همچنان ادامه دارد. کارگران اعتصابى عليرغم تهديد و فريبکارى کارفرما و اداره کار بر خواستهاى خود از جمله بازگشت به کار شش تن از همکاران خود و لغو قرارداد موقت و بستن قرارداد دائم و دستجمعى با کارفرما تاکيد ميکنند. کارگران اعتصابى ضمن ايجاد دو کميته اعتصاب و کميته حمايت از اعتصاب، خواستهاى خود را ٦ بند فرموله و به اطلاع کارفرما رسانده اند. تا به حال چندين بار نشست ميان نمايندگان کارگران و کارفرما و اداره کار صورت گرفته است اما توافقى حاصل نشده است. کارفرما و اداره کار آشکارا به تهديد کارگران و استفاده از زور براى پايان دادن به اعتصاب متوسل شده اند. کارگران در مقابل تهديد کرده اند اگر به خواستهاى آنان رسيدگى نشود در جلو استاندارى تحصن خواهند کرد. روز يکشنبه نمايندگان کارگران از رفتن بر سر ميز مذاکره با کارفرما خوددارى کرده اند.

بنابه آخرين خبر، کارگران اعتصابى درخواست حمايت داخلى و بين المللى از اعتصاب و خواستهاى بر حق و عادلانه خود از همه کارگران، نهادها و تشکل هاى کارگرى و مردم عدالتخواه و انساندوست کرده اند.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى، ضمن حمايت فعال از اعتصاب کارگران نساجى در شهر سنندج، همه فعالين کارگرى، انجمن، اتحاديه، و نهادهاى کارگرى، چپ و انساندوست را به حمايت فعال و همه جانبه در داخل و خارج کشور از اعتصاب کارگران نساجى سنندج فرا مى خواند. بى شک پيروزى اين اعتصاب که سومين اعتصاب کارگران نساجى در مدت کمتر از دو ماه است تاثير غيرقابل انکارى بر پيشروى جنبش کارگرى در کردستان و ايران و غناى درس و تجربيات آن خواهد گذاشت.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

٦ دى ماه ١٣٨٣ - ٢٦ دسامبر ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com