درود به کارگران پيروز نساجى کردستان در سنندج

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


١٩ ديماه ١٣٨٣ - ٨ ژانويه ٢٠٠٥


اعتصاب کارگران نساجى کردستان در سنندج ديروز و پس از ١٦ روز با موفقيت به پايان رسيد. رژيم اسلامى هر آنچه را برايش مقدور بود بکار گرفت اما نتوانست بر اراده مصمم کارگران براى مبارزه غلبه کند.

بررسى سازماندهى جوانب گوناگون اين اعتصاب و درس هاى بسيار ارزنده اش براى کل طبقه کارگر ايران، منجمله همبستگى بخشهاى مختلف با کارگران اعتصابى و خبر رسانى دقيق و سريع آن را بايد به فرصت ديگرى واگذاشت. کارگران نساجى کردستان با مبارزه خود به اين خواستها دست يافتند.

١ - اجراى طرح طبقه بندى مشاغل که شامل کارگران قرارداد موقت هم خواهد شد.
٢ - تبديل شدن قراردادهاى موقت ٣ ماهه به ٦ ماهه.
٣ - افزايش پرداخت ماهانه بابت غذاى روزانه از هزار و پانصد تومان به سه هزار تومان. دادن روزانه يک ليوان شير همراه با کيک به کارگران تمام شيفت ها.
٤ - محول شدن حق کارفرما در اخراج کارگران به "کميته کار" که متشکل است از نمايندگانى از استاندارى، حراست، اداره کار، سازمان تامين اجتماعى، اداره صنايع، نماينده کارفرما و نماينده کارگران.
٥ - افزايش پرداخت خسارت اخراج از يک يکماه حقوق به ازاى يکسال سابقه کار به سه ماه.
٦ - تشکيل فورى يک هيات کارشناسى براى بررسى وضعيت ايمنى و بهداشتى کارخانه و انجام اقدامات لازم.
٧ - پرداخت دستمزد ١٦ روز اعتصاب اخير به کارگران.
٨ - اجراى کليه مفاد توافقنامه طى يک ماه و محفوظ بودن حق کارگران براى اعتصاب مجدد در صورت سرپيچى کارفرما از اجراى توافقنامه.

پيروزى اعتصاب کارگران نساجى حاصل اتحاد و همبستگى در يک مبارزه ١٦ روزه بود. آنچه اجراى توافقنامه اخير را توسط کارفرما تضمين ميکند حفظ هوشيارى و اتحاد و همبستگى بين کارگران است. در غير اين صورت پايان اعتصاب تنها به کارفرما و دولت فرصت خواهد داد تا همه توطئه هايى را که در اين ١٦ روزه نتوانستند را اجرا کنند. در واقع تنها اعتصاب کارگران پايان يافته و نه مبارزه کارگران. مبارزه کارگران تا اجراى کامل تمامى مفاد توافقنامه ادامه دارد و لازم است تا کارگران اعتصابى آرايش مبارزاتى و هوشيارى خود را بيش از پيش حفظ کنند.

ما با احترام به شجاعت و اتحاد و همبستگى کارگران نساجى، اين مبارزه پيروزمند را به کل کارگران ايران تبريک مى گوئيم.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

١٩ ديماه ١٣٨٣ - ٨ ژانويه ٢٠٠٥


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com