کارفرماى «نساجى کردستان» در حال توطئه

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


بهمن ١٣٨٣- ژانويه ٢٠٠٥


در ١٧ ديماه ١٣٨٣ کارگران «نساجى کردستان» در سنندج کارفرماى کارخانه يعنى مافياى «بنياد مستضفان و جانبازان» و متحدين دولتيش را به زانو درآوردند. آنها طى يک اعتصاب ١٦ روزه، که پشتيبانى بين المللى و داخلى را بدرجاتى با خود داشت، کارفرما و متحدين دولتيش را ناچار کردند تا پاى سندى امضا بگذارند که بيشترين خواستهاى کارگران در آن تاييد شده است. با آنکه هنوز توافقات به مورد اجرا در نيامده است اما تا همين جا پوزه يکى از ثروتمندترين، مغرورترين و ستمگرترين کارفرماهاى دولتى ايران و متحدان دولتيش براى بار سوم به زمين ماليده شده است و اين موجب تضعيف روحيه بقيه کارفرماها و تقويت روحيه ساير کارگران خواهد شد. پس ميکوشد که دست به پاتک بزند تا هم وعده‌هايش انجام نشوند و هم اگر بتواند ضربه‌اى به کارگران مبارز بزند و از تاثيرات دستاوردشان بکاهد.

کارفرما به طرز آشکارى مشغول توطئه‌گرى است و اين کاملا قابل پيش بينى بود و انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى هم قبلا از کارگران خواسته بود که هشيار باشند.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى در همان زمان در اطلاعيه اى بمناسبت پيروزى کارگران نساجى متذکر شد بود که "پيروزى اعتصاب اعتصاب کارگران نساجى حاصل اتحاد و همبستگى در يک مبارزه ١٦ روزه بود. آنچه اجراى توافقنامه اخير را توسط کارفرما تضمين ميکند حفظ هوشيارى و اتحاد و همبستگى بين کارگران است. در غير اين صورت پايان اعتصاب تنها به کارفرما و دولت فرصت خواهد داد تا همه توطئه هايى را که در اين ١٦ روزه نتوانستند را اجرا کنند. در واقع تنها اعتصاب کارگران پايان يافته و نه مبارزه کارگران. مبارزه کارگران تا اجراى کامل تمامى مفاد توافقنامه ادامه دارد و لازم است تا کارگران اعتصابى آرايش مبارزاتى و هوشيارى خود را بيش از پيش حفظ کنند."

بعضى از اقدامات آشکار و نهان صاحبکار و متحدان دولتيش به قرار زير است.

١- «بنياد مستضعفان و جانبازان» در همان فرداى شکست، مدير قبلى را خلع و مدير جديدى بجايش گماشت. اين شخص هژير عسکرى نام دارد و قبلا رئيس حراست (شعبه وزارت اطلاعات در محيطهاى کار) «بنياد مستضعفان و جانبازان» بوده است. کسى را از چنان مقامى به چنين موقعيتى آوردن خود باندازه کافى گوياست. ٢- سپاه پاسداران براى ٧٠ نفر از بسيجيهاى کارخانه جلسه‌اى تشکيل داده‌اند. يک فرمانده در آن جلسه از بسيجيها خواسته است که منبعد در هيچ اعتصابى شرکت نکنند و اگر کارگران ماشينها را خاموش کردند آنها به کارشان ادامه دهند. او گفته است که با اينکار آنها هم پاداش خواهند گرفت و هم کارشان را حفظ ميکنند. او از کارگران بسيجى طلب کرده که اگر مدير از پرداخت حقوق کارگران خوددارى کرد آنها نگران نباشند، چرا که سپاه پرداخت حقوق آنها را تضمين خواهد کرد. فرمانده سپاه از حاضرين خواسته تا با مديريت و مقامات همکارى کرده و هر جنب و جوشى را فورا گزارش دهند.

٣- در کارخانه شايع شده که اداره اطلاعات نام ١٥ کارگر را در ليست خود دارد و آنها را بتدريج احضار خواهد کرد. تا هم اکنون ٦ نفر از اين کارگران فراخوانده شده و مورد پرسش قرار گرفته اند. از آنها پرسيده شده که توسط چه کسانى هدايت ميشوند، بچه شکل ارتباط ميگيرند و شماره تلفن چه کسانى را دارند و غيره. در پايان با تهديد از آنها خواسته شده که از احضارشان با کسى صحبت نکنند. احتمالا منظور از «کسى» نيروهاى داخلى و بين المللى پشتيبان کارگران است، والا خود آنها درست پس از پيروزى اعتصاب اين را شايع کردند تا فضائى از ترس در کارخانه ايجاد کنند.

اين سه نمونه نشانه‌هاى آشکارى از يک توطئه رذيلانه است. «انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى» همه رهبران و فعالان کارگرى و حقوق بشرى در داخل و خارج را فراميخواند تا دست در دست کارگران «نساجى کردستان» توطئه کارفرما را خنثى کنند و آنها را ناچار سازند هم دست از توطئه‌گرى بردارد و هم به توافقات و تعهدات خود با کارگران عمل کند.

لطفا آنرا پخش کنيد و براى کارگران مبارز نساجى پشتيبانى کسب نمائيد.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com