برگزارى دادگاه دوم محمود صالحى و برهان ديوارگر

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


١٧ فروردين ١٣٨٤ - ٦ آوريل ٢٠٠٥


دادگاه دوم و غير علنى محمود صالحى و برهان ديوارگر دو تن از ٧ نفر دستگير شده اول ماه مه سقز ديروز سه شنبه ١٦ فروردين برگزار شد. در اين دادگاه نيز شبيه دادگاه اول اتهامات تجمع غير قانونى و هوادارى از کومه له عنوان شد که متهمين و وکيل آنها آنرا رد کردند. در اين دادگاه تنها آخرين دفاع محمود صالحى ارائه شد.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

١٧ فروردين ١٣٨٤ - ٦ آوريل ٢٠٠٥


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com