کارگران اخراجى شاهو با کسب موفقيت تعهد بازگشت به کار گرفتند

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


٢٨ مه ٢٠٠٥ - ٧ خرداد ١٣٨٤


بنا به اخبار رسيده از شهر سنندج ساعت ٨ صبح روز شنبه هفتم خرداد ١٣٨٤، بيست و هشت نفر کارگر اخراجى شاهو به همراه خانواده‌هاى خود، جمعى از مردم آزاده سنندج و شمارى از کارگران سقز، از آنجمله محمود صالحى و جلال حسينى، در مقابل اداره حضور بهم ميرسانند. آنها پلاکاردى با اين مضمون با خود حمل ميکنند: «يا ما کارگران اخراجى را با سابقه بيش از ٢٥ سال به سر کارهاى خود باز گردانيد و يا اعلام کنيد که ما حق حيات نداريم.» نيروهاى انتظامى که وسيعا حضور دارند در برابر خشم و اعتراض کارگران با ترس و احتياط عکس‌العمل نشان ميدهند. کارگران و پشتيبانان آنان براى نشان دادن عصبانيت و اعتراض خود خيابان جام جم را ميبندند.

پس از حضور اعتراضى کارگران و بستن خيابان مدير کل اداره کار شخصا کارگران را دعوت ميکند تا براى مذاکره داخل ساختمان شوند. ٢٨ کارگر اخراجى، خانواده‌هايشان و کارگران آمده از سقز وارد سالن ميشوند. عده‌اى از جوانان شهر قصد ميکنند که وارد سالن شوند، اما کارگران اخراجى ترجيح ميدهند آنها در کنار بقيه تجمع کنندگان براى تقويت مذاکره کنندگان در خارج بمانند.

خواستهاى کارگران بصورت زير مطرح ميشود:

١- بازگشت بکار و پرداخت حقوق ايامى که اجازه کار نيافته‌اند، يا
٢- بازنشسته شدن، يا
٣- بيمه بيکارى تا زمان باز نشستگى.

جلال حسينى از طرف کارگران آمده از سقز صحبت ميکند و با اعلام پشتيبانى از حقوق بر حق کارگران اخراجى خواهان تحقق کامل خواستهاى آنها ميگردد.

پس از مذاکراتى فشرده نمايندگان هيئت دولت با بند اول خواست کارگران موافقت ميکنند. آنها کتبا تعهد ميدهند تا کارگران اخراجى به سرکارهاى خود برگردند و حقوق ايامى را دريافت دارند که اجازه ورود به کارخانه را نداشته‌اند. کارگران هشدار ميدهند که شانه خالى کردن از زير بار اين تعهد با توسعه و تشديد مبارزه جواب خواهد گرفت. اين موفقيت با شادى و هلهله حاضرين و مردم آزاده سنندج مواجه ميشوند. کارگران اخراجى از مردم مبارز شهر و کارگران سقز تشکر ميکنند. آنها اعلام ميکنند که همبستگى کارگران سقز با آنها و حاضر شدنشان در سنندج باعث تقويت روحيه و موضع آنها شده است. محمود صالحى ضمن شادباش اين موفقيت از کارگران ميخواهد با تلاش براى ايجاد تشکل مستقل، طبقاتى و آزاد خود از دستاورد کنونى پاسدارى کرده و خود را براى دفاع از حقوق خويش در آينده آماده‌تر سازند. کارگران اخراجى به نوبه خود خواستار ميشوند تا اين تماسها ادامه يابد و تقويت گردد.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com