دادگاه محمد عبدى پور نيز مجددا به تعويق افتاد


به نقل از انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى، آذر ١٣٨٣ - نوامبر ٢٠٠٤


دادگاه محمد عبدى پور يکى از ٧ نفر دستگيرشده اول ماه مه سقز نيز مجددا به تعويق افتاد. مطابق قرار قبلى دادگاه محمد عبدى پور قرار بود فردا، سه شنبه ١٠ آذر، تشکيل شود. اما وى امروز مطلع شد که دادگاه وى به تعويق افتاده است. هنوز هيچ تاريخى براى دادگاه بعدى محمد عبدى پور تعيين نشده است.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

٩ آذر ١٣٨٣ - ٢٩ نوامبر ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com