دادگاه محسن حکيمى مجددا به تعويق افتاد


انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى، دوم آذر ١٣٨٣ - نوامبر 2004


دادگاه محسن حکيمى يکى از ٧ نفر دستگير شده اول ماه مه سقز که قرار بود امروز دوشنبه دوم آذرماه برگزار شود مجددا به تعويق افتاد.

مقامات قضايى سقز علت تشکيل نشدن دادگاه را آماده نبودن قاضى اکبرى بدليل پاره اى مشکلات شخصى و پايان يافتن مدت حکم گودينى بعنوان دادستان سقز اعلام کرده اند.

دادگاه محسن حکيمى به ٢٧ ديماه موکول شده است.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

دوشنبه دوم آذر ١٣٨٣ - ٢٣ نوامبر ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com