دادگاه جلال حسينى هم به تعويق افتاد

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


١٥ آذر ١٣٨٣ - ٥ دسامبر ٢٠٠٤


دادگاه جلال حسينى يکى از ٧ نفر دستگير شده اول ماه مه سقز نيز مجددا به تعويق افتاد. دادگاه جلال حسينى قرار بود امروز ١٥ آذر تشکيل شود. اما به وى اعلام شد که به علت عدم حضور قاضى دادگاه برگزار نميشود. تاريخ جديد محاکمه جلال حسينى به ٢٦ بهمن ماه و همچنين تاريخ جديد محاکمه محمود صالحى به ١٣ بهمن و محمد عبدى پور به ١٨ بهمن ماه تغيير يافته.

يکشنبه ١٥ آذر ١٣٨٣ - ٥ دسامبر ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com