دادگاه محمود صالحى مجددا به تعويق افتاد


انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى، ٧ آذر ١٣٨٣ - ٢٧ نوامبر ٢٠٠٤


دادگاه محمود صالحى يکى از ٧ نفر دستگير شده اول ماه مه سقز که قرار بود صبح امروز (شنبه ٧ آذر) برگزار شود مجددا به تعويق افتاد. اين بار عدم حضور قاضى علت تشکيل نشدن دادگاه بوده است. تاريخ دادگاه بعدى محمود صالحى در بهمن ماه است.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

شنبه هفتم آذر ١٣٨٣ - ٢٧ نوامبر ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com