دادگاه هادى تنومند برگزار نشد

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


١٥ ديماه ١٣٨٣ - ٤ ژانويه ٢٠٠٥


دادگاه هادى تنومند يکى از دستگير شدگان اول ماه مه سقز که قرار بود امروز، ١٥ ديماه برگزار شود به تعويق افتاد.

قبلا رژيم اسلامى چندين بار دادگاه اين فعالين جنبش کارگرى را به تعويق انداخته بود تا اينکه ده روز قبل، در پنجم ديماه اولين جلسه دادگاه برهان ديوانگر برگزار شد. بدنبال محاکمه برهان ديوانگر که همزمان با ايام تعطيلات کريسمس و سال نو ميلادى بود، گاى رايدر دبيرکل کنفدراسيون اتحاديه هاى کارگرى آزاد فورا به اين محاکمه عکس العمل نشان داد و طى يک نامه به خاتمى، رئيس جمهور، ضمن محکوم کردن محاکمه ديوانگر و رد تمامى اتهامات دستگير شدگان اول ماه مه سقز، خواستار دريافت ويزاى فورى براى يکى از مقامات ارشد کنفدراسيون شد تا به ايران سفر کند و بعنوان ناظر در دادگاه دستگير شدگان اول ماه مه سقز شرکت کند.

مقامات قضايى علت برگزار نشدن دادگاه هادى تنومند را عدم حضور قاضى ذکر کردند و هيچ تاريخى براى دادگاه بعدى وى تعيين نکردند.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

١٥ ديماه ١٣٨٣ - ٤ ژانويه ٢٠٠٥


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com