دادگاه اسماعيل خودکام برگزار نشد

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


٢٢ ديماه ١٣٨٣ - ١١ ژانويه ٢٠٠٥


دادگاه اسماعيل خودکام يکى از ٧ نفر دستگيرشده اول ماه مه سقز که قرار بود امروز، سه شنبه ٢٢ ديماه برگزار شود به تعويق افتاد. مقامات قضايى علت تشکيل نشدن دادگاه را عدم حضور قاضى اعلام کردند و هنوز تاريخ دادگاه بعدى اعلام نشده است.

از ميان دستگير شدگان اول ماه مه سقز، تاکنون تنها جلسه اول دادگاه برهان ديوانگر تشکيل شد و پس از آنکه با عکس العمل فورى کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى کارگرى آزاد روبرو گشت، جلسه دوم دادگاه وى به تعويق افتاد.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

٢٢ ديماه ١٣٨٣ - ١١ ژانويه ٢٠٠٥


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com