! جنبش اشغال وال استریت و پژواک آن در ایران

حمید قربانی

آبان ١٣٩٠- نوامبر ٢٠١١


جنبش اشغال وال استریت به ایران هم رسید،ولی با محتوا و شکل ویژه ای. این حرکت امروزه اکثر بالاتفاق کشورهای سرمایه داری و امپریالیستی را در برگرفته و میلیونها انسان را به خیابانها کشانده است. منشاء این حرکت بحران کنونی ساختاری و عمیق تا کنونی سیستم سرمایه داری می باشد. بحرانی که از ماههای نیمه دوم سال 2008 با ورشکستگی بانک های وام های بدون ضمانت داده و بویژه در قسمت ساختمان سازی شروع شد و خیلی زود همه اقتصاد آمریکا و جهان معظم سرمایه داری امپریالیستی در نوردید. دولت های سرمایه داری کوشش ها کردند و تریلیونها دلار، یورو، پوند و روبل به حلقوم سرمایه داران ریختند و در عوض میلیونها انسان را از کار، بهداشت، آموزش و پرورش و مسکن و هر آنجه که بوی زندگی شایسته انسان داشت، محروم نمودند. این همه انجام گرفت، ولی بحران هر روز عمیق تر شد و از این رشته به آن رشته خدمات و صنعت و از این قاره به آن قاره و کشور به کشور گسترش یافت و هر چه بر ثروتمند ثروتمندان می افزاید، تودههای بیشتری از کارگران و سایر زحمت کشان را به فقر روزافزون در حدی که میلیاردها انسان کارگر و شرافتمند امروز خویش در مرز نابودی میبینند، اضافه میکند. بر این زمینه جنبش های مردم کارگر و زحمتکش, هر چند بدون رهبر یعنی حزب کارگران کمونیست- سوسیالیست که توان به پیروزی زساندن این مبارزات قهرمانه و از جان گذشته را دارد، مبارزه ای را اول کشوری و منطقه ای و اکنون جهانی را آغاز کرده اند. این جنبش اکنون از نه تنها وال اسریت را اشغال کنید، بلکه همه جا را اشغال نمائید به انقلاب جهانی فرا روئیده است. تراشه های این جنبش به ایرا ن در شکل نوشته ها و سمینارهائی رسیده است. در ایران هم مثل همه جا طبقات و اقشار مختلف و نمایندگان رسمی و غیر رسمی آنها، با گرایشات متفاوت در باره این اوضاع یعنی بحران اقتصادی و جنبش روئیده شده بر زمینه این بحران یعنی جنبش اشغال وال استریت، تا کنون نظرات خود را بیان کرده اند. در این میان کانون مدافعان حقوق کارگران که یکی از بیاندگذاران و رهبران آن، تا آنجائی من اطلاع دارم آقای سقفی است، همت به خرج داده و بعنوان گرایش راست جنبش کارگری ایران به باورمن، سمیناری را از سخنگویان و نویسندگان و فعالین کارگری متعلق به این گرایش و تا اندازه ای سانتر ترتیب داده است. من درزیر این نوشته لینک مجموعه مقالات تا کنونی منتشره شده مطرح در این سمینار را در زیر این نوشته قرار داده ام. شما می توانید با کلیک کردن بر روی لینک داده شده به صفحه مخصوص مقالات وب سایت "کانون مدافعان حقوق کارگران" وارد شده و نوشته مورد نظر را مطالعه نمائید. در ضمن و نخست لینک چند نوشته محمد قراگوزلو را هم بعنوان یکی از نویسندگان آشنا قرار می دهم. بقیه نوشته های این نویسنده که یکی ازمدافعین راستین گرایش سوسیالیسم کارگر به برداشت من است، را در صورت تمایل می توانید در سایت های گوناگون اینترنتی و از آنجمله سایت «خانه کارگر آزاد» قسمت مقا له بیابید. به این امید که هر چه زودتر و تا دیر نشده طبقه کارگر متشکل و تحزب گردد که ضرورت مداخله ی سازمان یافته و با استراتژی وسیاست ضد کاپیتالیستی و سوسیالیستی این طبقه در این جنبش مثل نیاز ماهی به آب است.

15 اکتبر 2008

• 1- لینک برخی از مقالات محمد قراگوزلو در رابطه با بحران جهانی و جنبش اشغال وال استریت و...

خانه ام ابری است ... 7- امپریالیسم در کمین جنبش های اجتماعی

محمد قراگوزلو

qhq.mm22@gmail.com

http://fwhi.org/maqale/khanaeh%20am7%20MGh.pdf

6- کارگران در میدان بحران یونان http://fwhi.org/maqale/6%20yonan_MGh.pdf

5- ریشه های اقتصادی جنبش اشغال وال استریت http://fwhi.org/maqale/wall%20street.pdf

• 2- گزارش و مجموعه مقالات مطرحه در شمینار داخل ایران سمینار همبستگی با جنبش جهانی ضد سرمایه داری، ریشه های بحران و چشم انداز آینده http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2011/11/blog-post_6916.html

مقالات سمینار همبستگی با جنبش جهانی ضد سرمایه داری:

اعتراضات مردم به نئو لیبرالیست ها در امریکا و اروپا

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2011/11/blog-post_6973.html

ناصر آغاجری

مقالات سمینار همبستگی با جنبش جهانی ضد سرمایه داری:

آری، ما تخیل گراییم!

خسرو صادقی بروجنی http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2011/11/blog-

مقالات سمینار همبستگی با جنبش جهانی ضد سرمایه داری:

جنبش اشغال وال استریت، نطفه های جنبش خلع ید از خلع ید کنندگان*

جعفر عظیم زاده http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2011/11/blog-post_11.html

مقالات سمینار همبستگی با جنبش جهانی ضد سرمایه داری:

حالا نوبت شماست

محمودی

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2011/11/blog-post_14.html

مقالات سمینار همبستگی با جنبش جهانی ضد سرمایه داری:

نقش رسانه ها در خبرسازی و سانسور خبری

شهناز نیکو روان

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2011/11/blog-post_15.html


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com