برای دفاع از کارگران و آزادی همه دستگیر شدگان اول ماه مه درروز همبستگی جهانی با کارگران در ایران 26 ژوئن 2009 فعالانه شرکت کنیم!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران - خارج از کشور


تیر ١٣٨٨- جون ٢٠٠٩


سیاست دیکتاتوری، خفقان وسرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی سرمایه دربرخورد به اعتراضات کارگری و آزادیخواهانه درایران بمانند تاریخ 30ساله این رژیم کماکان ادامه دارد. رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی تظاهرات کارگران بمناسبت اول ماه مه درپارک لاله تهران ودرسایرشهرهارابا یورش نیروهای امنیتی ضدشورش ومزدوران موسوم به لباس شخصی بطوروحشیانه ای سرکوب کرده وموردضرب وشتم قرارداد . تعداد زیادی ازفعالین وکارگران معترض درپارک لاله تهران دستگیرشده اند که تعدادی ازآنهاعلیرغم اعتراضات گسترده هنوزدرشرایط بسیار نامناسب درزندانهای این رژیم به سرمی برند .

بدنبال فراخوان کمپین مبارزه برای دستگیرشدگان اول ماه مه ازجانب "کمیته برگزاری مراسم روزجهانی کارگر" که متشکل ازسندیکا وتشکلهای فعالین کارگری درایران است ودرادامه فعالیتهای متعددی که چه درداخل وچه در عرصه بین المللی دراین رابطه صورت گرفته است ، روز26 ژوئن برابربا 5 تیرماه طی یک فراخوان مشترکی از جانب چهارفدراسیون جهانی کارگران که بیش از170 میلیون کارگررادرسرتاسرجهان نمایندگی می کنند، و نیز پشتیبانی چشم گیری از طرف دیگر تشکلات کارگری، نهادها و سازمانها و احزاب سوسیالیست ، کارگری و مترقی بعنوان همبستگی جهانی برای اجرای عدالت در حق کارگران ایران و تحت فشارگذاشتن جمهوری اسلامی تعیین شده است.

طبق این فراخوان قراراست روز 26 ژوئن دراعتراض به نادیده گرفتن حقوق پایه ای کارگران وزندانی کردن فعالین کارگری ، آکسیونهای اعتراضی، پیکت، گردهمائی و نیز تظاهراتهایی درمقابل سفارتخانه ها ودفاتر نمایندگی رژیم جمهوری اسلامی برگزارگردد.

ما به سهم خود دراین حرکت جهانی برای دفاع از کارگران ایران وآزادی فعا لین کارگری شرکت خواهیم کرد وهمه نهادهای کارگری و سازمانهاوجریانات چپ وکمونیست را نیزفرا می خوانیم که دراین حرکت شرکت نموده ودرهرسطحی که برایشان مقدوراست برای گسترده کردن صفوف این اعتراض سراسری تلاش نمایند.

کارگران ایران دراول ماه مه ضمن نشان دادن همبستگی طبقاتی درگرامیداشت روزجهانی کارگربرخواسته ها و مطالبات روشن کارگری ازجمله برپایی تشکلات مستقل کارگری، آزادی اعتصاب وتجمعات کارگری، لغوکارکودکان، برابری زن ومرد، همبستگی باجنبشهای اجتماعی، حمایت ازکارگران افغانی، برچیدن قراردادهای موقت، افزایش دستمزدها، برسمیت شناخته شدن روزجهانی کارگروغیره تأکید نمودند .

کارگران مبارز، مردم آزادیخواه وانساندوست!

آزادی کارگران مبارزی که دراول ماه مه درپارک لاله تهران و سایرشهرهای ایران دستگیرشدند وآزادی سایرمبارزین آزادیخواه درگرومبارزه بی امان وگسترده همه فعالین ، دوستداران و هواداران جنبش کارگری میبا شد. برای آزادی فعالین کارگری وبرای وادارکردن رژیم جمهوری اسلامی جهت برسمیت شناختن حقوق انسانی و بین المللی کارگران ، ابزارما تنها اتکا به نیروی مبارزه مشترک ومتحدانه مان است . بگذاردرروز26 ژوئن همصدا باکارگران مبارزونهادهای حقوق کارگری در کشورهای مختلف علیه رژیم جمهوری اسلامی حامی سرمابه داری به میدان آمده وصدای کارگران ایران رارساترازهمیشه به گوش مردم آزادیخواه وبشردوست جهان برسانیم وآزادی بدون قیدوشرط همه کارگران ومبارزین زندانی راخواستارشویم.

ما قاطعانه خواهان عملی شدن وبه اجرا درأوردن موارد زیر میباشیم :

1- ماخواستارآزادی بدون قیدوشرط فعالین کارگری اول ماه مه وهمچنین اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه وشرکت واحد وسایرمبارزین زندانی و لغو کلیه احکام صادره وتوقف پیگردهای قضایی وامنیتی علیه فعالین کارگری و ممنوعیت اخراج از کارفعالین کارگری هستیم.

2- برپایی تشکلهای مستقل کارگری،آزادی اعتصاب وتجمعات کارگری حق مسلم کارگران است وباید بدون قید و شرط برسمیت شناخته شود .

3- افزایش دستمزد ولغوقرادادهای موقت وسفید،تعیین حداقل دستمزدتحت نظرنمایندگان خودکارگران،تأمین امنیت شغلی وپرداخت دستمزدهای معوقه حق مسلم همه کارگران است .

4- ماخواهان برابری کامل زن ومرد درتمامی شئونا ت زندگی اجتماعی واقتصادی ولغوآپارتاید جنسی ومحوکلیه قوانین تبعیض آمیزعلیه زنان هستیم .

5- ما از مبارزات به حق دیکر جنبش های اجتماعی مترقی دفاع کرده و خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی هستیم.

6 - ما خواستاراخراج نمایندگان رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی ازسازمان جهانی کارو دیگرمراجع بین المللی کارگری هستیم . این حق مسلم کارگران ایران است که نمایندگان مستقیم خودرا درسازمانهای بین المللی مربوط به مسائل کارگری داشته باشند .

7- برهمبستگی بین المللی کارگران وحمایت وپشتیبانی قاطعانه ازمبارزات ، خواستهای کارگران و قطعنامه اول ماه مه کارگران درایران تأکید نموده و خواستارتداوم وگسترش این حمایتها درسراسرجهان هستیم .

زنده باد همبستگی جهانی کارگران!

کارگران جهان علیه سرمایه متحد شویم!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران / خارج از کشور- 22 ژوئن 2009

- کمیته همبستگی با کارگران ایران – استرالیا labour.kargar@gmail.com

- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com 

- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه  sstiran@yahoo.fr

- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de

- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de

- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد  isask@comhem.se

- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com

- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی  ankjch@yahoo.co.uk  

- شورای همبستگی کارگری - فرانکفورت kaumares@web.de

- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm

- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com

- کمیته حمایت از کارگران ایران – تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.cawww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com