ربودن منصور اسانلو را محکوم کرده
! و خواستار آزادی فوری او شویم

خانه کارگر آزاد


نوامبر ٢٠٠٦- آبان ١٣٨٥


 

طبق اخبار رسیده، منصور اسانلو رهبر سندیکا شرکت واحد، بوسیله مأموران جنایتکار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی باز داشت و به مکان نامعلومی برده شده است.

سایت خانه کارگر آزاد بر این باور است که نه حمله و کشتار کارگران خاتون آباد، بندر دیلم و نه حمله به اعتصاب کارگران پرریس سنندج، نه محکوم به زندان کردن کارگران سقز و نه باز داشت منصور اسانلو ... هیچکدام از این فجایع و کارگر ستیزی جمهوری اسلامی،کارگران ایران را از مبارزه بر علیه سرمایه داری و رژیمش، و برای ایجاد تشکل های طبقاتی شان باز نمی دارد.

سازمانها و نهادهای کارگری همچنان که تا به امروز در مقابل حملات جمهوری اسلامی به فعالین و نهادهای کارگری ساکت ننشسته اند، در مقابل این وحشیگری سکوت نخواهند کرد.

ما این عمل جنایتکارانه را محکوم و خواستار آزادی فوری منصور اسانلو هستیم.

19/11/2006


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com