با نیروی همبستگی طبقاتی
رضا شهابی
! ودیگر فعالین کارگری در بند را آزاد خواهیم کرد

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا

شهریور ١٣٨٩- سپتامبر ٢٠١٠


چند ماهی است که از دستگیری و ربودن شدن رضا شهابی یکی از نمایند گان کارگران شرکت واحد می گذرد. بازداشت رضا شهابی ودیگر فعالین کارگری که برای حقوق اولیه و بر حق خود مبارزه می کنند، نشان از استیصال و زبونی رژیم سرمایه جمهوری اسلامی است. این بازداشتها بروشنی نشان دهنده این واقعیت است که مزدوران سرمایه ازمبارزه رو به رشد جنبش کارگری و رادیکالیزه شدن آن، که رهبرانش نقش تعین کننده ای در رهبری و پیشبرد آن ایفاء می کنند بشدت در هراسند.

در واقع حکومت توحش اسلامی با زندان و شکنجه کارگران و رهبرانش، از طبقه ای در هراس است که برای بدست آوردن مطالباتش تنها به نیروی خود و ایجاد تشکلهای مستقل اش اتکاء دارد. طبقه کارگر با استفاده از این ابزار طبقاتی اش در جهت سازماندهی مبارزات حق طلبانه اش تنها نیرویی است که کلیت سرمایه را زیر سوال می برد و در برابر تمام مناسبات غیر انسانی قد علم می کند.

در این مدت که از بازداشت کارگر مبارز رضا شهابی می گذرد، شاهد اقدامات و فعالیتهای گوناگونی از سوی طیف ها و نهادهای کارگری هستیم از جمله این اقدامات صدور اعلامیه ها، کمپینها و اعلام حمایت از سوی بسیاری از نهادها و تشکلهای کارگری، چپ و آزاد یخواه در سطح کشوری و بین المللی بوده است.

تلاش برای آزادی رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری، در واقع دفاع ازجنبشی است که می تواند با مبارزه و اتحاد حول منافع طبقا تی خود وبه عنوان یگانه نیرویی که از پتانسیل لازم برای تغییر بنیادی و ریشه ای جا معه برخودار است ، نقش خود را بدرستی ایفاء نماید.

غیر از بازداشت فعالین جنبش کارگری ما شاهد بازداشت و به زندان افکندن فعالین سایر جنبشها ی دیگر اجتماعی و بخصوص حرکتهای توده مردمی در چند ماه گذشته نیز بوده ایم اما ایجاد این فضای رعب و وحشت هیچگاه نتوانسته، مانع از پیشروهای این جنبشها بخصوص جنبش کارگری شود.

رضا شهابی اکنون و در بدترین وضعیت جسمی در زندان بسر میبرد برای آزادی هر چه سریعتر وی و سایر فعالین کارگری دربند با افشای جنایات جمهوری اسلامی و رساندن صدای فعالین جنبش کارگری به گوش سازمانها، نهادهای کارگری و اجتماعی مترقی در سطح جهان تلاش نماییم.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا

kanonhambastagi@gmail.com

یکشنبه 21 شهریور 1389


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com