اعلام موجودیت کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا

شهریور ١٣٨٩- آگوست ٢٠١٠


ما عده ای از فعالین و طرفداران جنبش کارگری ایران در کانادا، بمنظور دفاع و حمایت از مبارزات کارگری در ایران و جلب حمایت و همبستگی جنبش کارگری کانادا از این مبارزات فعالیت مشترک خود را تحت نام " کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا" اعلام می کنیم.

اهداف کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا

ایجاد ارتباطی نزدیک و ارگانیک میان کارگران ایران با جنبش کارگری کانادا وجلب آنان برای حمایت از کارگران در ایران

انعکاس اخبار و مبارزات جنبش کارگری ایران در جنبش کارگری کانادا و تلاش برای وحدت و همبستگی .

شرکت در اعتراضات کارگری کانادا و ایجاد ارتباطی پایه ای تر و مستحکمتر با کارگران در کانادا .

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا خود را بخشی از جنبش انترناسیونالیستی کارگران دانسته و در راستای تحقق موارد فوق و در چهارچوب آیین نامه و موازین عملی خود و نهادها فعالیت میکند وکلیه فعالان کارگری و آزادیخواهان را برای پیوستن و تقویت آن فرا میخواند.

شکل کار

شرکت، تماس و سازماندهی جلسا ت کارگری

تماس با فعالین، نهادها و سازمانهای کارگری

شرکت در مراسم اول ماه مه و هشت مارس

تشکیل گروههای کاری برای پیشبرد طرحها و پروژه ها

برگزاری شبهای همبستگی

جلب پشتیبانی از مبارزات کارگری و شرکت فعال در مراسم و مبارزات کارگری -

آیین نامه

همه افراد موافق اهداف کانون بدون توجه به ملیت، جنسیت، مذهب میتوانند عضو کانون شوند.

اعضاء از حقوق کامل و برابردر تمامی سطوح کانون را دارا میباشند.

اعضاء حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در تمامی سطوح کانون را دارا میباشند.

پذیرش مسئولیت در کانون داوطلبانه است.

مجمع عمومی بالاترین ارگان کانون بوده که هریکسا ل یکبار تشکیل میشود.

تمامی مسئولین در مجمع عمومی توسط اکثریت اعضاء انتخاب شده و نیز با خواست اکثریت اعضاء قابل عزل میباشند.

اهداف، شکل کار و آیین نامه و امور مالی کانون در مجمع عمومی بحث، تغییر و تصویب می گردد.

مجمع عمومی با نصف +1 اعضاء رسمیت داشته و تمامی تصمیمات نیز حداقل با رای 2/3 اعضاء حاضر در مجمع عمومی تصویب می گردد.

حق عضویت سالیانه 20$ کانادا میباشد.

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا

این ایمیل آدرس کانون است لطف کنید با این ایمل آدرس تماس بگیرید.

kanonhambastagi@gmail.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com