کانون دوستداران «کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور»

کانون دوستداران « کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور»


دی ١٣٨٨- ژانویه ٢٠١٠


ما جمعی ازطرفداران جنبش کارگری پیرو شروع فعالیت «کمیته های کارگران سوسیالیست درداخل کشور» وبا هدف تقویت آنها، کانون دوستداران آنها را در خارج کشورتشکیل داده ایم. و تا کنون یک وب لاگ و یک صفحه فیس بوک برای توزیع آثار این رفقا ایجاد کرده ایم.

فعالیتهای ما درحال حاضر شامل توزیع هرچه بیشتراطلاعیه ها وآثاراین رفقا به شکل چاپی و اینترتی درخارج ازکشورمی باشد. ما به سهم خود همه علاقمندان به جنبش کارگری را دعوت میکنیم که در هر کجا که هستند به توزیع وسیع اطلاعیه ها و مطلع کردن دیگران از نقطه نظرات ومبارزات کارگران سوسیالیست در داخل ایران بپردازند. ما همچنین ازهمه علاقمندان جنبش کارگری دعوت میکنیم که در حد توان جمعهای دوستدار «کمیته های کارگرا ن سوسیالیست داخل کشور» را در شهرهای مختلف خارج کشورایجاد نمایند.

زنده باد جنبش کارگری زنده باد جنبش توده ها

http://kargaranesocialist.wordpress.com/ Facebook: Kanone Dostdaran

کانون دوستداران « کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور» 11 ژانویه 2010

kanonedostdaran@gmail.comwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com