اطلاعیه اعلام موجودیت

کانون همبستگی با کارگران ایران


مارچ ٢٠٠٧-فروردین ١٣٨٦


ما جمعی از فعالین کارگری وکمونیست در شهر فرانکفورت و حومه ،به منظور دفاع از مبارزات کارگران ایران در تحقق حقوق پایه ای اشان و نیز تقویت اتحاد و همبستگی مبارزاتی در میان آنان،فعالیت مشترک خویش را تحت نام « کانون همبستگی با کارگران ایران» اعلام میکنیم.

محورفعالیت مشترک ما، انعکا س مبارزات کارگری در محل به زبانهای فارسی و آلمانی و نیز جلب پشتیبانی از مبارزات آنان از راههای ممکن است .

ما خود را متعلق به گرایش سوسالیستی جنبش کارگری می دانیم و برای جلب حمایت از مبارزات کارگران و سایرجنبشهای اجتماعی ایران که در این راستا فعال میباشند تلاش میکنیم.

این کانون در عین حال تریبون آزادی برای بیان آرا و نظرات گوناگون در قبال کلیه جنبشهای اجتماعی است.

کانون تحقق اهداف فوق را از راههای زیر تعقیب میکند :

ــ برگزاری تجمعهای اعتراضی ،اطلاع رسانی و تماس با نهادها جهت جلب پشتیبانی از مبارزات کارگران

ــ جمع آوری کمکهای مالی به منظور تقویت مبارزات کارگری در حد توان و از راههای ممکن

ــ برگزاری شبهای همبستگی، سخنرانی و سمینارآزاد به منظوردامن زدن به بحث و تبادل نظردر رابطه با مسائل روزکلیه جنبشهای اجتماعی

دست تمامی کسانی را که خود را در اهداف ما شریک میدانند صمیمانه می فشاریم.

کانون همبستگی با کارگران ایران

آلمان ــ فرانکفورت و حومه

مارس 2007

Kanoonhf_2007@yahoo.de


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com