! بپاخیزیم، اعتصاب و اعتراض حق مسلم ماست


اکتبر ٢٠٠٧-مهر ١٣٨٦


ازاعتصاب و مبارزات کارگران، کارمندان و پرسنل زحمتکش نیشکر هفت تپه حمایت می کنیم.

ما جمعی از کارگران و کارمندان شرکتهای تولیدی و صنعتی استان خوزستان، از مبارزات بر حق کارگران نیشکر هفت تپه برای رسیدن به حقوق و مطالباتشان دفاع نموده و از دیگر کارگران و زحمتکشان واحدهای تولیدی و صنعتی استان می خواهیم در این شرایط سخت آنها را تنها نگذارنددیروز کارگران سندیکای شرکت واحد تهران، امروز کارگران نیشکر و فردا نوبت سرکوب حقوق ما از طرف حکومت کارگر ستیز جمهوری اسلامی خواهد بود!

امضا کنندگان: کارگران و کشاورزان ساکن شوش، کارگران و کارمندان طرح شعیبیه شوشتر، کارگران و کارمندان کشت صنعت کارون شوشتر، کارگران سازمان آب و برق خوزستان، کارگران و کارمندان مزارع طرحهای (دهخدا، امیرکبیر، میرزا، سلمان، فارابی، غزالی)، نورد لوله، صنایع فولاد، دانشگاه آزاد شوشتر، دانشگاه آزاد دزفول، کارگران نواحی صنعتی اهواز، کارگران نواحی صنعتی شوشتر، کارگران نواحی صنعتی دزفول و اندیمشک، کارگران راه آهن اندیمشک، کارگران شرکت ملی حفاری (اهواز- مسجدسلیمان)، کارگران شرکت ملی نفت (اهواز- مسجدسلیمان)، کارگران کاغذ سازی کارون شوشتر، کارگران پالایشگاه آبادان، کارگران کارخانه های واحدهای صنعتی طرحهای توسعه نیشکر در خوزستان.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com