! اخراج دسته جمعی دو میلیون کارگر افغانی محکوم است  

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران


نوامبر ٢٠٠٦- آبان ١٣٨٥


   

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی همراه با متحدین جهانی جهت پیشبرد سیاست نئولیبرالی خود اقدام به اخراج دو میلیون کارگر افغانی از کار و از ایران کرده است. کارگرانی که نزدیک به سی سال  در بدترین شرایط کاری و بدون هیچ حمایت قانونی از طرف جمهوری اسلامی در کارگاه ها و کارخانجات و بخش خدمات عمومی  زندگی فلاکت بار خود را به پیش برده اند.

این اقدام وحشیانه و غیر انسانی رژیم سرمایه به بهانه ایجاد کار برای کارگران ایرانی  صورت می گیرد. بنابر بخشنامه وزارت کار ، تمامی کارفرمایان بایستی ضمن اخراج کارگران افغانی از کار ، کارگران ایرانی را بجای آنان به کار بگمارند.

سیاست رژیم همانند سایر رژیمهای سرمایه داری در سطح جهان با تکیه بر پیش برد سیاستهای نئولیبرالی ایجاد رقابت در میان کارگران از طریق تقابل کارگران زن و مرد، کارگران بومی و خارجی، کارگران رسمی و قراردادی ... می باشد. برای جلوگیری از پیشبرد این سایت نفاق افکنانه چاره ای جهت همبستگی کارگران در سطح جهان وجود ندارد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، ضمن محکوم کردن این اقدام رژیم جمهوری اسلامی در ارتباط با کارگران مهاجر افغانی، با تاکید بر همبستگی بین المللی کارگران، تمامی تلاش خود را بکار خواهد برد تا این اقدام  رژیم را در سطح جهان منعکس کند و از طریق فشارهای بین المللی این پروژه ضد انسانی  را خنثی نماید . ما از تمامی نهادهای بین المللی کارگری می خواهیم که با واکنش سریع نسبت به این اقدام ، حمایت قاطع خود را از این کارگران بعمل آورند و مانع تحقق چنین بی عدالتی و تضیع حقوق کارگران مهاجر افغانی شوند.

اتحاد و همبستگی کارگران در سطح بین الملل رمز موفقیت در برابر هجوم وحشیانه نئولیبرالیسم است.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

14-11-2006

www.etehadbinalmelali.com

alliance@workers-iran.org


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com