کارگران شاهو با اداره کل تامين اجتماعی سنندج و کارفرما به توافق رسيدند

سايت شورا


نوامبر ٢٠٠٦- آبان ١٣٨٥


 

امروز ۵٠ نفر از کارگران شاهو طبق اعلام قبلی از ساعت ٨ صبح در محل کارخانه شاهو دست به تجمع زدند.

اين کارگران در پی عدم پرداخت پنج ماه از بيمه بيکاريشان از هفته گذشته در مقابل اداره کل تامين اجتماعی و اداره کار سنندج دست به تجمع زده و خواهان پرداخت بيمه بيکاريشان بودند، اما ادارات فوق و کارفرما از پرداخت بيمه بيکاری تير، مرداد و شهريور ماه آنان خودداری کرده و از هفته گذشته آنان را سر ميدواندند، به همين دليل کارگران شاهو ديروز اعلام کردند چنانچه تا ساعت ١٠ صبح امروز به خواسته های آنان رسيدگی نشود به همراه خانواده هاشان به طرف استانداری کردستان دست به راهپيمايی خواهند زد.

امروز پس از تجمع کارگران شاهو در محل کارخانه مدير و مسئول مالی کارخانه و نماينده اداره کل تامين اجتماعی کردستان با آنان وارد مذاکره شدند و طی توافقی که بين طرفين بعمل آمد، قرار شد اداره کل تامين اجتماعی سنندج دو ماه از بيمه بيکاری کارگران را فردا صبح پرداخت نمايد. فيش اين پرداخت نيز امروز صادر شد. همچنين کارفرمای کارخانه شاهو متعهد شد تا روشن شدن تکليف سه ماه باقيمانده بيمه بيکاری کارگران در شورای عالی کار، يکم آذر ماه علی الحساب مبلغی را به کارگران پرداخت نمايد.

طی اين تجمع همچنين کارگران مجمع عمومی خود را برگزار کرده و نماينده های خود را برای پيگيری مطالباتشان انتخاب کردند. اسامی نماينده های کارگران شاهو که امروز از طرف کارگران انتخاب شدند به شرح زير است.

١- هادی احمدی ٢- خالد سواری ٣- فريدون پاليزی ۴- صبا ساعدی فر تجمع کارگران به دنبال توافقات حاصل شده و برگزاری مجمع عمومی در ساعت ١٢ ظهر پايان پذيرفت.

١٣٨۵/٨/ سايت شورا ٢٩


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com