از اعتصاب سه هزار كارگر كوره پزخانه هاي
!!!منطقه قرچك و ورامين حمايت كنيم

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري


خرداد ١٣٨٧- جون ٢٠٠٨


بيش از سه هزار كارگر كوره پز خانه هاي منطقه قرچك و ورامين در اعتراض به وضعيت شديداً نامناسب كاري و دستمزدهاي كم دست به اعتصاب زده اند. كارگران اين كوره پز خانه ها پانزده تا شانزده ساعت در روز تحت بدترين شرايط كار مي كنند. كودكان كم سن وسال و زنان نيز از جمله كارگران اين كوره پز خانه ها هستند. آن ها از حد اقل حقوق و مزاياي ديگر كارگران محرومند. آن ها بيمه، سابقه كار و بازنشستگي و ... ندارند و از حد اقل امكانات بهداشتي محرومند. محل سكونت آنها بسيار نا مناسب و غير بهداشتي است. در محيط كار آن ها حتي به قانون كار نيز عمل نمي شود و كارگران از هيچ مزاياي برخوردار نيستند. با رشد تورم شديد در چند ماه گذشته دستمزد آن ها بي ارزش تر از قبل شده و كارگران شديدا به آن اعتراض دارند. كارفرمايان براي در هم شكستن مقاومت و اعتصاب كارگران درب سرويسهاي بهداشتي را بروي كارگران بسته اند.

كارگران كوره پزخانه ها نيز همانند ديگر كارگران براي رسيدن به مطالباتشان و تداوم مبارزات شان بايد متشكل شوند. تنها با ايجاد تشكل به نيروي خود كارگران قدرت شما در مقابل سرمايه داري افزايش مي يابد و ما را با هم متحد مي نمايد.

ما كارگران متشكل در " كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري" برخورد كارفرمايان را محكوم و از اعتصاب كارگران كوره پزخانه هاي قرچك وورامين حمايت مي كنيم.

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري

13/3/1387

Komite.hamahangi@yahoo.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com