!!!كارگران زنداني را آزاد كنيد

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري


خرداد ١٣٨٧- جون ٢٠٠٨


در شرايطي كه بيكاري و تورم هر روز فشار بيشتري بما كارگران وارد مي كند. در شرايطي كه ما كارگران از داشتن ابتدايي ترين مطالباتمان محروم مي شويم و بالاخره در شرايطي كه كمرمان زير بار كار خم شده است، تنها به خاطر مطالبه پرداخت دستمزد عقب افتاده، شركت در مراسم روز كارگر و يا همكاري با تشكلي كارگري ما را به زندان مي اندازند.

چند تن از كارگران نيشكر هفت تپه ، تنها به دليل اعتراض به عدم پرداخت دستمزد معوقه شان بازداشت شده اند.

بختيار رحيمي عضو كميته هماهنگي... بيش از يازده ماه است كه در زندان اوين در سلول انفرادي بسر مي برد و در شرايط بسيار بدي قرار دارد. او تنها 2 بار با خانواده اش ملاقات داشته و از داشتن ابتدايي ترين حقوق يك زنداني محروم است. مطابق مقاوله نامه هاي سازمان جهاني كار ، كه جمهوري اسلامي نيز انرا امضا نموده كارگران آزادند تشكل خود را ايجاد نمايند و دولتها فقط بايد آنرا به رسميت بشناسند.

جوانمير مرادي و طاها ازادي، اعضاي اتحاديه آزاد كارگران تنها به اتهام اينكه مي خواسته اند مراسم روز كارگر را برگزار نمايند بازداشت شده اند. مراسم روز كارگر در تمام دنيا به رسميت شناخته شده و كارگران آزادند در اين روز مراسم شان را بر گزار نمايند.

لذا ما اعضاي "كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري" از همه كارگران و مردم آزادي خواه در خواست مي نماييم كه در حد ممكن نسبت به اين بازداشتها اعتراض نمايند. بدين وسيله ما بازداشت كارگران ذكر شده را شديدا محكوم مي نماييم و خواستار آزادي بدون قيد و شرط آنها هستيم.

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري

10 / 3 /87 Komite.hamahangi@yahoo.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com