کارگر زندانی آزاد باید گردد
محمد جراحی را به جرم نشر آگاهی طبقاتی میان کارگران زندانی کردند

شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری


تیر ١٣٨٧- حولای ٢٠٠٨


کارگران ، زحمتکشان :

سالهاست که سرمایه داران به وسیله عوامل،ابزارودولت سرمایه داری برای سرکوب اعتراضات کارگری، جلو گیری از کسب و نشر آگاهی طبقاتی و پایمال کردن دست آوردهای 200 ساله طبقه کارگرسازمان یافته عمل می کنند.

هر گاه کارگران در مقابل عدم پرداخت به موقع دستمزد ها، قرارداد های موقت و سفید امضاء ، در جهت ایجاد تشکل، بر علیه دستمزد های ناچیز و ... دست به اعتصاب، تجمع و بستن جاده ها زده اند از طرف سرمایه داران و دولت شان مورد هجوم، ضرب و شتم ، دستگیری ، زندان و اخراج قرارگرفته اند.

کارفرمایان و دولت سرمایه داری با سوء استفاده از پایین بودن سطح آگاهی طبقاتی، احساسات ملی و مذهبی مردم، بخصوص کارگران، ضمن افزایش سود سرمایه استثمار و ستم علیه نیروی کار را مضاعف کرده اقدام به ایجاد تفرقه و پراکندگی میان کارگران می کنند.

هر گاه کارگران پیشرو، فعالین کارگری و جنبش های اجتماعی جهت خنثی کردن نقشه های شوم و تفرقه افکنانه ی سرمایه داری اقدام به کار آگاه گرانه نموده اند، مورد غضب دولت سرمایه داری قرار گرفته اند.از جمله محمد جراحی به جرم توزیع نشریات کارگری و آگاه ساختن کارگران نسبت به منافع طبقاتی خود سال 1386چهار روز به دستور شعبه ی 11 دادگاه انقلاب تبریز بازداشت گردید. برای او پرونده سازی کرده ،غیابا" محاکمه و بدون دادن مهلت اعتراض به 4 ماه زندان محکوم کردند. محمد جراحی در تاریخ 30/3/1387 دستگیر و روانه زندان شد.او 15 روز است در زندان به سر می برد و از کار خود در عسلویه اخراج شده است.

کارگران و مردم آزادیخواه :

ما ضمن محکوم کردن آزارواذیت ، تعقیب ، دستگیری ، محاکمه و زندانی کردن کارگران،

خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط محمد جراحی ، منصور اسانلو و تمامی زندانیان سیاسی هستیم. همچنین از تمامی کارگران، تشکل های کارگری داخلی و بین المللی، فعالین جنبش های اجتماعی و مردم آزادیخواه می خواهیم به هر شکل ممکن برای آزادی منصور اسانلو، محمد جراحی و تمامی کارگران زندانی عملا" اقدام به مبارزه کنند .

بر قرارباد همبستگی طبقاتی کارگران

شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری

14/4/1387

کمیته دفاع از محمود صالحی

اتحاد کمیته های کارگری

انجمن فرهنگی، حمایتی کارگران(آوای کار)

شورای زنان

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

جمعی از فعالین کارگری

www.shorayehamkari.net shorayehamkari@gmail.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com