سرکوب و زندان کارگران سیمان درود
نشانی از ضعف و استیصال حکومت جمهوری اسلامی

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور

آبان ١٣٨٩- نوامبر ٢٠١٠


برطبق اخبار رسیده ازطرف کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کارگران سیمان درود واقع در استان لرستان در حا لیکه برای تثبیت قراردادهای موقتشان به قراردادهای رسمی و دائمی درتاریخ 9 آبان 89 دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند به طرز وحشیا نه ای مورد ضرب و شتم مأمورین سرکوبگر حکومت سرمایه جمهوری اسلامی قرار گرفتند .در این رابطه 30 نفر از کارگران درهمان محل کار دستگیر و روانه زندان شدند.

کارگران سیمان درود زمانی دست به اعتراض و اعتصاب زدند که وعده های پوچی که رئیس جمهوررژیم به کارگران در رابطه با تثبیت قراردادهای موقت به دائمی به آنها داده بود نقش بر آب شده و کارگران سیمان درود برای افشاء این وعده های تو خالی جانیا ن سرمایه و تحقق خواسته های بر حق اشان دست به این حرکت زدند.

اعتراض و اعتصاب از حقوق اولیه کارگران است و یکی از مهمترین ابزارهایی است که طبقه کارگر میتواند برای خواسته های طبقاتیش علیه سرمایه بکار گرفته و حکومتهای سرمایه داری را دچار ترس و وحشت نموده و وادار به عقب نشینی نماید. هر اعتصابی به کارگران میآموزد تنها با اتکاء به نیروی همبستگی و عمل متحدشان حساب کنند و فقط با این اتحاد است که میتوانند بر علیه سرمایه داران مبارزه کنند و توطئه های آنها را بر علیه کارگران افشاء نمایند. سرمایه داران قانونن مجازند که گرد هم جمع شوند و علنن در مورد راهکارهای پایین آوردن دستمزدها، قراردادهای موقت کاری و بستن کارگاهها و کارخانجات بحث کنند و به یک نتیجه مشترک برسند. اما اگر کارگران بخواهند برای مبارزه برای خواسته های مشترکشان به یک توافق مشترک برسند مجرم محسوب میشوند! اعتصاب امروزه کارگران سیمان درود در واقع نتیجه یکی از همین توافقهای مشترک است که کارگران ضمن مجرم شناخته شدن با ضرب و شتم و زندان روبرو شده اند.

دستگیری و زندانی کردن این کارگران در حالتی انجام می گیرد که هنوز تعدادی از فعالین کارگری از قبیل رضا شهابی، منصور اسالو، ابراهیم مددی ، بهنام ابراهیم زاده ونیز صد ها نفر از دیگرجنبش های مترقی در زندان بسر می برند. درهمین چند روز گذشته دو فعال کارگری دیگر به نامهای سعید ترابیان و غلامرضا غلامحسینی نیزدستگیر و زندانی شدند.

ما فعالین کارگری متشکل در نهاد های همبستگی با کارگران ایران، این عمل وحشیانه جمهوری اسلامی را بر علیه کارگران سیمان درود محکوم می نماییم. و خواهان هر چه سریعتر آزادی کارگران دستگیر شده و تمام عزیزانی هستیم که برای احقاق حقوق خود به مبارزه با حکومت سرکوبگر و جنایتکار جمهوری اسلامی بپا خاسته اند و تا آزادی کامل این عزیزان با مبارزه مداوم وپیگیر و نیز جلب همبستگی جهانی از پای نمی نشینیم.

کارگران زندانی فوراً و بدون قید وشرط باید آزاد گردند !

زنده باد همبستگی جهانی کارگران

5 نوامبر 2010

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور nhkommittehamahangi@gmail.com

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا -kanonhambastagi@gmail.com

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com

- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com

- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr

- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de

- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de

- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se

- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com

- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی ankjch@yahoo.co.uk

- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm

- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com

- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca

کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) Solidarity.labor@googlemail.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com