کارشکنی در بازگشت به کار علی نجاتی

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

مهر ١٣٨٩- سپتامبر ٢٠١٠


علی نجاتی کارگر نیشکر هفت تپه و از اعضای سندیکای کارگران این شرکت که در اسفند ماه 87بازداشت و در بهار 88 آزاد شد،پس از بازگشت به کار با حکم اخراج خود مواجه شد.ازان پس در جلسات هیات تشخیص و حل اختلاف در اداره ی کار شهرستان شوش نیز حکم اخراج وی که مستقیما به سفارش مقامات امنیتی بوده است توسط اداره کار شوش تایید شد. نجاتی در مهر 88شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم کرد که تا این تاریخ یعنی مهرماه 89 بی پاسخ مانده است.نجاتی سپس به همراه 4 تن دیگر از همکاران خود به مدت شش ماه در زندان دزفول محبوس بود.

  شعبه ی 18 دیوان عدالت اداری در اظهار نظری متناقض به نجاتی گفته است برای بررسی هر پرونده حداقل شش ماه وقت نیاز است و از طرفی به وی گفته است یک هفته بعد از شکایت ،نامه ای به اداره ی کار شوش ارسال کرده است.همچنین رسید و امضای نامه ی استعلام دیوان توسط رئیس اداره کار شوش ،حمدانی به نجاتی نشان داده شده است.این در حالی است که رئیس اداره کار شوش تا کنون و در این یک سال هیچ اطلاعی به نجاتی نداده است.از سویی در چند ماه اخیر چندین جلسه ی سوال و جواب و بازپرسی توسط مقامات قضایی و امنیتی در شوش ،برای علی نجاتی برگزار شده است و در این جلسات از نامه ای به اداره کار نیز سخن به میان آورده شده است.

این احتمال وجود دارد که اداره ی کار شوش برای پاسخ به دیوان عدالت اداری ،منتظر تایید مقامات امنیتی و قضایی شوش و خوزستان بوده است در حالی که باید راسا و در اسرع وقت به دیوان عدالت پاسخ میداده است.

حکم بازگشت به کار علی نجاتی و شکستن رای اداره کار شوش طبق قوانین موجود در ایران می بایست به سرعت عملی میشد اما کارشکنی ِ مقامات مختلف اداری،قضایی و امنیتی برای جلوگیری و یا به تاخیر انداختن حکم بازگشت به کار وی ،نشان از ماهیت ضد کارگری اقدامات آنان و ایجاد سد و مانع در راه تشکل یابی کارگران می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن اینکه خواستار بازگشت به کار علی نجاتی ،جلیل احمدی،قربان علیپور،فریدون نیکوفرد ،محمد حیدری مهر و رضا رخشان ،کارگران اخراجی در نیشکر هفت تپه میباشد ،قاطعانه خواهان پایان دادن به پرونده سازی و اخراج کارگران عضو در تشکل های کارگری است.

 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

1 مهر 1389

www.khamahangi.com

www.komitteyehamahangi.blogfa.com

komite.hamahangi@gmail.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com