یاد کارگران جانبــــــــــــــــاخته خاتون آباد گرامی باد !

کانون همبستگی با کارگران ایران ـ فرانکفورت و حومه


بهمن ١٣٨٨- ژانویه ٢٠١٠


چهارم بهمن سالروز به خاک افتادن کارگران خاتون آباد است . سال 1382 در چنین روزی مزدوران رژیم اسلامی سرمایه در جلو فرمانداری شهر بابک به صف کارگران حمله ور شدند و از زمین و آسمان آنها را به گلوله بستند. در جریان یورش مزدوران سرمایه تعدادی از کارگران و خانواده های آنان زخمی و کارگرانی به نامهای جاویدی ، ریاحی ، مدنی ومهدوی و یک دانش آموز جان باختند. گرامیداشت یاد جانباختگان خاتون آباد در حالی است که جنبش توده ای در ایران رژیم ارتجاعی و ضد کارگری جمهوری اسلامی را به مصاف طلبیده است . در ماههای اخیر شاهد وحشیگری های جمهوری اسلامی در کشتار ، تجاوز ، زندان و شکنجه بوده ایم و صحنه های آن زبانزد انظار جهانی بوده است . اگرچه اکنون جناح نظامیان در جنگ دو جناح اصلاح طلبان را حاشیه ای کرده اند و دستگاه کشتار را بدست گرفته اند ، اگر چه اصلاح طلبان برای فشار به نظامیان عروج جنبش توده ای را به آنها گوشزد می کنند و از کشتار سخن می رانند اما واقعیات تاریخ سی ساله رژیم از آغاز تا کنون گویا تر از هر چیز جنایات دو جناح حاکم را به نمایش گذاشته است . دست همه آنها به خون زندانیان سیاسی ، قربانیان ترور ، کشتار کارگران و دانشجویان و اعدام شده ها آغشته است و از نگاه تاریخ پنهان نمی ماند . برای کارگران که وجود جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری در ایران جزفقر، سیه روزی و تباهی زندگی شان چیزی عایدشان نکرده است مبارزه متحد و متشکل تنها راهی است که می توانند به آن تکیه کنند . با متشکل شدن و دخالتگری در جنبش توده ای جاری هم می توان رژیم جمهوری اسلامی را به لبه پرتگاه نزدیک کرد و هم از ملاخور شدن جنبش توسط موسوی و صف اصلاح طلبان جلوگیری کرد. جنبش توده ای کنونی تاکنون نشان داده است که خواهان تفییرات اجتماعی است ، کارگران از چنان پتانسیلی برخوردارند که در صورت وارد شدن به آن به صورت متشکل می توانند تضمین کننده این تغییرات اساسی باشند . یاد کارگران خاتون آباد را گرامی بداریم و برای تضمین مبارزه خود در تدارک شوراها و کمیته های کارگران و مردم زحمتکش در محل کار و زندگی باشیم .

کانون همبستگی با کارگران ایران ـ فرانکفورت و حومه
ژانویه 2010
Kanoonhf_2007@yahoo.dewww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com